paznic


liceul teoretic tudor vianu giurgiu
Expiră azi


Anunt


ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL CONFORM H.G.1336 / 2022

A.) Liceul Teoretic,, Tudor Vianu”, cu sediul în Giurgiu, str. Tudor Vianu nr.36, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de paznic, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic pe perioadă nedeterminată, persoana care îndeplinește condițiile conform art.15 al Regulamentului — cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
1.Nivelul postului: de execuție
2.Denumirea postului: paznic, pe perioadă nedeterminată
3.Gradul /Treapta profesională: I(M)
4.Numărul de posturi scoase la concurs: 1 post
Unitatea în care se află posturile: Liceul Teoretic,, Tudor Vianu” Giurgiu
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, repartizarea orelor de munca: inegal(zi/noapte)
Durata contractului: pe perioadă nedeterminată

B.) DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS, conform art.35 din H.G.1336 / 2022:
a) Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d] Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de unitatea de învățământ;
e) Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului( modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr.2 din H.G.nr. 1336 / 28 octombrie 2022);
f) Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul
judiciar;
g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1, alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 7ó/ 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilítăți sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum vitae, model comun european;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) -e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea,, conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Candìdații care au fost admişi la proba de selecție a dosarelor, care au depus o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de susținere a probei scrise.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA:
• Secretariatul Liceului Teoretic,, Tudor Vianu” din Giurgiu, str. Tudor Vianu, nr. 36, telefon 0246213809, persoana de contact- Patentașu Nicoleta- secretar șef, email: tudorvianu@gmail.com, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, până la data limită 26.09.2023, ora 1530.

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CQNCURSULUI:
Concursul se desfășoară la Liceul Teoretic,, Tudor Vianu”din Giurgiu, str.Tudor Vianu, nr. 36 după cum urmează:

• la data de 04 octombrie 2023, ora 10,00 – proba scrisă
• la data de 06 octombrie 2023, ora 10.00 – proba interviu

C.) COND IȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53 /2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiului Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii n r. 53/2003-
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acestea nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1, alin.(2) ‹lin Legea nr.118/2013 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/ 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru sistemul de învățământ.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
a) Studii : medii, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
b) Vechime în muncă: nu se solicită;
c) Perfecționări(specializări): să fie atestat profesional conform Legii nr.333 / 2003( atestat / certificat calificare agent pază și protecție).
d)Abilități, calități și aptitudini necesare: adaptabilitate la munca în
echipa

D.) CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE:
1.Selecția dosarelor de concurs;
2.Susținerea probei scrise -minimum 50 de puncte din 100 puncte;
3. Susținerea probei interviu – minimum 50 de puncte din 100 puncte;

E.) BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE PAZNIC:

• Legea nr.333 /2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.319 / 2016 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare- Capitolul IV- obligațiile lucrătorilor;
• Hotărârea Guvernului nr.1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319 / 2016 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare- Capitolul V;
• Legea nr.307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare- Capitolul II, secțiunea a 6-a;
• Ordinul M.E. nr.4183 / 2022 -Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ -Titlul IV, Capitolul III- personalul unității de învățământ;
• Ordinul 163 /2007 -privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor.

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE PAZNIC:

• Personalul de pază( componența, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care urmează să îndeplinească atribuțiile de pază sau protecție)
• Dotarea personalului de pază
• Atribuțiile personalului de pază
• Documentele specifice necesare executării evidenței serviciului de pază și modelele acestora
• Obligațiile lucrătorilor / salariaților
• Răspunderi și sancțiuni
• Instruirea lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă
• Personalul nedidactic( prevăzut în Regulamentul -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ)

A.) CALENDARUL ȘI ETAPELE CONCURSULUI:

1) 26 septembrie 2023, ora 15.30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
2) selecția dosarelor: 27 septembrie 2023 ora 10.00, la sediul instituției;
3) afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 27 septembrie. ora 15.00;
4) depunerea contestațiilor privind rezultatele selecţie dosarelor: 28 septembrie ora 10.00-12:00;
5) afişarea rezultatelor selecţie dosarelor după contestații: 28 septembrie ora 15:00;
6) proba scrisă: 04 octombrie 2023 ora 10.00, la sediul instituției;
7) afișarea rezultatului probei scrise: 04 octombrie ora 16:00;
8) depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise: 05 octombrie. ora 10.00;
9) afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 05 octombrie ora 15.00;
10) interviu: 06 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției .
11) comunicarea rezultatelor după susținerea interviului: 06 octombrie2023 ora 16.00;
12) depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului: 09 octombrie ora 10.00- 12:00;
13) afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 09 octombrie 2023 ora 15:00;
14) afişarea rezultatului final al concursului: 10 octombrie ora 11.00; la sediu.

Notă :
• Candidatul care este declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant, este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, conform art.67, alin.(1) din H.G. nr.1336 / 2022.