Paznic


Colegiul Economic ”Virgil madgearu” galați
Anuntul a expirat


Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PAZNIC, 1.00 NORMĂ, PERIOADA NEDETERMINATĂ

Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Galaţi, cu sediul în Galați, str. Strungarilor, nr. 31, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336 / 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: PAZNIC I
NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţii generale de participare sunt cele prevazute de art.15 la H.G nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătiți din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, confrom art.15 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetatenia un unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiului Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, ccu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime in specialitate si, după caz, alte conditii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității nationale, contra autoritatii, contra umanității, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea ;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura actvitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranta a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii ;
h) nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin (2) din legea nr.118/2019 privind Registrul National automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atributiilor corespunzatoare postului, sunt:
– studii: generale / medii;
– vechime: 5 (cinci) ani în specialitatea postului;
– atestat profesional pentru activități de pază;
– disponibilitate de lucru prelungit în situații speciale (12 ore tură, ture 12/24) sau pentru lucrul în tura de noapte, precum și în zilele de weekend sau sărbători legale;
– capacitate de gestionare a timpului și priorităților (mai ales în condiții de stres);
– abilități de lucru în echipă;
– capacitate de a lua decizii eficiente.
Comportamentul și conduita:
– Să aibă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ, atât față de elevi, părinți, cât și față de colegi.
Cerințe psihologice:
– Asumarea responsabilitatii;
– Rezistența la sarcini repetitive;
– Echilibru emoțional.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz ;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării;
h) ceritificatul de integritate comportamentala din care sa reiasă ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si de orice entitate publica sau private a carei activitate presupune contractul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie/Tematică :
1. Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul VI, art.47, 48
2. Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
3. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I și IV
4. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I și II
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II
6. OMEN nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Titlul IV –Personalul unităților de învățământ; Capitolul III- Personalul nedidactic;
7. Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II- Contractul individual de muncă- Capitolul II- Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V- Secțiunea III- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului;
8. Fișa postului de paznic
Tematică pentru concurs:
Personalul de pază (componenta, condiții specifice persoanelor care urmează să îndeplinească atribuțiile de pază sau protective)
➢ Dotarea personalului de pază
➢ Atribuțiile personalului de pază
➢ Obligațiile personalului de pază în timpul serviciului
➢ Documente specifice necesare executării evidenței serviciului de pază și modelele acestora
➢ Instrucțiuni proprii specifice locului de muncă
➢ Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
➢ Contractul individual de muncă; Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului; Sanctiuni aplicate personalului.

Probele concursului: a) proba scrisă
b) proba interviu

Calendarul concursului:
1. Publicarea anunțului: 07.09.2023
2. Depunerea dosarelor are loc în perioada: 07.09.2023 – 21.09.2023, la Secretariatul unității din str. Strungarilor nr. 31, între orele 09:00-14:00;
3. Selecția dosarelor: 25.09.2023, între orele 09:00-11:00;
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 25.09.2023, ora 11:00;
5. Depunere contestații la selecția dosarelor: 25.09.2023, între orele 11:00-13:00;
6. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la selecția dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00
7. Proba scrisă: 26.09.2023, ora 09.00, durata 2 ore;
8. Afișarea rezultatelor probei scrise: 26.09.2023, ora 12:00;
9. Depunere contestații proba scrisă: 26.09.2023, între orele 13:00-15:00;
10. Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 27.09.2023, ora 10:00;
11. Proba interviu: 28.09.2023, ora 9:00
12. Afisarea rezultatelor la proba interviu: 28.09.2023, ora 11:00
13. Depunerea contestațiilor la proba interviu: 28.09.2023, între orele 11:00-12:00;
14. Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba interviu: 28.09.2023, ora 13:00
15. Afișarea rezultatului final al concursului: 28.09.2023, ora 15:00.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității de învățământ sau la nr. de tel. 0236446248.