Paznic 1m/g


Școala Gimnazială ,,Mircea Eliade” Pitești, județul Argeș
Expiră azi


Anunt


A N U N Ț
Școala Gimnazială Mircea Eliade cu sediul în Pitești, Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 31, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: paznic I M /G
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: medii;
Certificat de calificare profesională și atestat profesional conform Legii 333/2003.
Vechimea în muncă: 3-5 ani;
Experiența în domeniul postului în unitățile de învățământ constituiie un avantaj.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j. certificat de calificare profesională și atestat profesional conform Legii 333/2003.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Mircea Eliade cu sediul în Pitești, Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 31, jud. Argeș, până la data de: 29.09.2023
29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 06.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 13.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.10.2023, ora 09.00-13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 12.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 13.10.2023, ora 09.00-12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului
16.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului
16.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 17.10.2023, ora 09.00-12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 17.10.2023, ora 16.00
________________________________________

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de îngrijitor I M:
1. Legea 319/2006 securitatea și sănătatea în muncă, actualizată cu modificările și completările
ulterioare – Cap. IV Obligațiile lucrătorilor;
2. Legea nr. 333 din 2003 republicata,privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
3. H.G. 301/2012, actualizată;
4. Legea 61/1991, actualizată;
5. Legea nr. 477/2004 – Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice – Cap. II Norme generale de conduită profesională a personalului contractual,
art. 7;
6. Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, actualizată – Răspundere disciplinară – art. 247-252;
7. OMEC nr. 4183/ 04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV – Personalul unităților
de învățământ , capitolul III – Personalul nedidactic;
8. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările
ulterioare.
TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de paznic I M/G:
Tematica este din bibliografia prezentată anterior.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248.215147 , la adresa de e-mail: scoala18pitesti@yahoo.com , persoane de contact: Carabet Gabriela și Enache Daniela.