operator registrator de urgenta debutant


SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN GORJ
Anuntul a expirat


Anunt


A N U N Ţ

Serviciul de Ambulanță Județean Gorj organizează concurs (conform H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare) în vederea ocupări a 1 (unu) post vacant de operator registrator de urgență debutant, pe perioadă nedeterminată, de natură contractuală, funcție de execuție, în cadrul stației centrale Tg Jiu, astfel:
– perioada de depunere a dosarelor 07.09.2023 – 20.09.2023 ora 15.30
– selecția dosarelor de înscriere 22.09.2023;
– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00;
– proba de interviu în data de 04.10.2023, ora 10,00.
Activitatea se va desfășura în cadrul Dispeceratului Integrat, în regim de ture de 12 ore cu 24 ore libere, salarizat conform legislației în vigoare.
Condiții generale de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice, prevăzute de legislația în vigoare (H.G. nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare), după cum urmează:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiții specifice de participare:
a. Diploma de studii medii
b. Certificat radiotelefonist sau telefonist
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar, care va conține următoarele documente:
a) Formular de înscriere la concurs, conform legislației în vigoare – se va completa la sediul unității;
b) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică:
– Diploma de studii medii;
– Certificat de radiotelefonist sau telefonist
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019
j) curriculum vitae, model comun European (EUROPASS);
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. c) –e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de concurs se depun personal, la sediul S.A.J Gorj din: Tg Jiu, Str Progresului, nr.18, Compartimuntul R.U.N.O.S. telefon 0253 210648, conform calendarului de desfășurare a concursului.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
1. Perioada de depunere a dosarelor 07.09.2023 – 20.09.2023, ora 15.30
 Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor: 22.09.2023.
2. Proba scrisă va avea loc în data de 28.09.2023 ora 10:00 – constă în rezolvarea unui test grilă din tematica și bibliografia afișată. Proba va fi monitorizată audio și video pe toată durata desfășurării acesteia.
În funcție de numărul de candidați înscriși, proba scrisă se va susține la sediul SAJ GORJ din Tg Jiu, Str Progresului, nr 18 sau la alt sediu comunicat ulterior pe site-ul unității.
3. Proba de interviu va avea loc în data de 04.10.2023 ora 10,00 la sediul SAJ Gorj din Str. Progresului, nr 18, Tg Jiu sau altă locație ce va fi comunicată ulterior.Proba va fi monitorizată audio și video pe toată perioada desfășurării acesteia.
În cadrul probei de interviu vor fi testate abilitățile și cunoștințele impuse de funcție (cunoștințele teoretice și practice din tematica de concurs), capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situații de criză, abilitățiile de comunicare, inițiativă și creativitate.
Înregistrarea audio-video este permisă numai cu acordul scris al candidaţilor, obţinut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal. (Art 41 alin 9 si 10 cf H.G. nr.1336/2022).
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă/ interviu, candidaţii care au obţinut minim 50 de puncta la fiecare probă.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul R.U.N.O.S., în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
TEMATICA și BIBLIOGRAFIA
CONCURSULUI DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENȚĂ

TEMATICĂ:
1. CUNOȘTINȚE GENERALE TEORETICE SI PRACTICE DE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI;
2. CUNOȘTINȚE GENERALE TEORETICE ȘI PRACTICE DE INFORMATICĂ ȘI DISPECERAT INFORMATIZAT
3. LEGISLAȚIE APLICABILĂ
4. PROTOCOALE DE RESUSCITARE 2015/2021 (SUPORT VITAL DE BAZĂ ȘI DEFIBRILAREA EXTERNĂ AUTOMATĂ LA ADULT; SUPORTUL VITAL DE BAZĂ PEDIATRIC);
BIBLIOGRAFIE:
1. MANUAL PRIM AJUTOR CALIFICAT de pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro;
2. GHIDURI ERC 2015 ROMÂNĂ (pot fi accesate pe www.cnrr.org și pe www.sabif.ro -SUPORTUL VITAL DE BAZĂ LA ADULT ȘI COPIL – pag 169-194; pag. 495-507;
3. ORDIN 1091/2006, PRIVIND TRANSFERUL INTERCLINIC AL PACIENTULUI CRITIC
4. ORDINUL M.S. nr 1092/2006
5. ORDINUL M.S. nr 2011/2007
6. REGULAMENT INTERN AL SAJ GORJ
7. https://www.scritub.com/stiinta/informatica/NOTIUNI-INTRODUCTIVE-INFORMATI134168227.php
8. Legea nr. 319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006 –cap.4 – Obligațiile muncitorului)
9. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cap. 1-2