Muzeograf S II, muzeograf S debutant și inspector de specialitate S II


Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, județul Maramureş
Anuntul a expirat


Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, județul Maramureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de :

 1. muzeograf S II,
 2. muzeograf S debutant;
 3. inspector de specialitate S II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • muzeograf S II:
  • (1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor umaniste și artă, ramura arte plastice, arte vizuale, Istoria artei, domeniul științe ale comunicării, specializarea conunicare și relații publice:
  • (2) constituie avantaj specializarea în domeniile muzeografie și/sau conservare și/sau restaurare (dovedită prin diplomă/certificat de formare profesională);
  • (3) cel puțin 3 ani și 6 luni vechime în muncă și în specialitatea studiilor;
  • (4) cunoștințe de comunicare într-o limbă de circulație internațională;
  • (5) abilități de comunicare și lucru în echipă, capacitate de adaptare la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, deplasări în țară și străinătate, datorită specificului activității muzeale;
  • (6) cunoștințe de operare.
 • muzeograf S debutant:
  • (1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor umaniste și artă, ramura arte plastice și vizuale, Istoria artei, studii culturale;
  • (2) vechimea în muncă și specializare: nu este cazul;
  • (3) abilități de comunicare și lucru în echipă, capacitate de adaptare la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, deplasări în țară și străinătate, datorită specificului activității muzeale;
  • (4) cunoștințe de bază, de comunicare într-o limbă de circulație internațională; (5) cunoștințe de operare PC.
 •  inspector de specialitate S II:
  • (1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • (2) cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în muncă și în specialitatea studiilor;
  • (3) disponibilitate la program flexibil;
  • (4) deținerea permisului de conducere categoria B, cu o vechime de minimum 2 ani.
 • muzeograf S II:
  • (1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor umaniste și artă, ramura arte plastice, arte vizuale, Istoria artei, domeniul științe ale comunicării, specializarea conunicare și relații publice:
  • (2) constituie avantaj specializarea în domeniile muzeografie și/sau conservare și/sau restaurare (dovedită prin diplomă/certificat de formare profesională);
  • (3) cel puțin 3 ani și 6 luni vechime în muncă și în specialitatea studiilor;
  • (4) cunoștințe de comunicare într-o limbă de circulație internațională;
  • (5) abilități de comunicare și lucru în echipă, capacitate de adaptare la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, deplasări în țară și străinătate, datorită specificului activității muzeale;
  • (6) cunoștințe de operare.
 • muzeograf S debutant:
  • (1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor umaniste și artă, ramura arte plastice și vizuale, Istoria artei, studii culturale;
  • (2) vechimea în muncă și specializare: nu este cazul;
  • (3) abilități de comunicare și lucru în echipă, capacitate de adaptare la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, deplasări în țară și străinătate, datorită specificului activității muzeale;
  • (4) cunoștințe de bază, de comunicare într-o limbă de circulație internațională;
  • (5) cunoștințe de operare PC.
 • • inspector de specialitate S II:
  • (1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • (2) cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în muncă și în specialitatea studiilor;
  • (3) disponibilitate la program flexibil;
  • (4) deținerea permisului de conducere categoria B, cu o vechime de minimum 2 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 august 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 10 august 2022, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, , județul Maramureş, telefon: 0262/213.964., web: www.muzartbm.ro