MUZEOGRAF GRAD i


Complexul Muzeal National „ Moldova” Iași
Anuntul a expirat


Anunt


COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL „ MOLDOVA” IAȘI organizează concurs în vederea ocupării postului contractual vacant de muzeograf grad I, studii( S), din cadrul Secției Relații Publice, Marketing, Logistică, Proicte,Programe. Durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul va avea loc la sediul instituției, Palatul Culturii – Iași , după cum urmează:
Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul, pana la data de 20.09.2023.
• 27.09.2023 proba scrisă, la sediu –Palatul Culturii.
• 03.10.2023- interviul, la sediu – Palatul Culturii.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr.1336 din 28.10.2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea prevederilor de mai sus , conduce la respingerea candidatului.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Condițiile generale de ocupare a posturilor vacante contractuale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
Condițiile specifice de ocupare a postului vacant contractual de muzeograf grad I :
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniu socio-uman;
b) vechime în specialitate minim 3ani și 6 luni;
c)experiență prealabilă în instituție de cultură, în lucrul cu vizitatorii inclusiv persoane cu dizabilități
d)atestat muzeograf emis de o instituție recunoscută de Ministerul Culturii
e)cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională.
f)cunoștințe de operare Microsoft Office- nivel mediu
g) cunoștințe de operare baze (Microsoft Acces-Docpat) – nivel mediu.

Bibliografia pentru concurs:

-Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare.
-ORDIN nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colecțiilor publice
-Florescu Radu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1994
-Opriş Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1986
-Opriş Ioan, Transmuseographia, Bucureşti, 2003
-Corina Nicolescu, Muzeologie generală, București, 1979
-Irina Oberländer-Târnoveanu, Un Viitor pentru Trecut. Ghid de bună practică pentru păstrarea patrimoniului cultural, Cimec, București, 2002
-Iulian Oană, George Matu, Veronica Hampu, George Dinu (autori), coord.: Carmen Croitoru, Anda Becuţ Marinescu, Iulian Oană, Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018, Editura Universul Academic, Bucureşti, 2019
-Carmen Croitoru (coord.), Anda Becuţ (coord.), Liviu Chelcea, Barometrul de Consum Cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural, Editura Pro Universitaria, Bucureşti , 2017
-Delia Mucica, Dragoș Pîslaru, Ioana Ceobanu, Ștefania Voicu, Bianca Bălșan (autori), Valentin Cojanu, Carmen Croitoru, Anda Becuţ (coord), Sectoarele culturale şi creative în România: importanţa economică şi contextul competitiv, Editura Pro Universitaria, Bucureşti:, 2015
-Gabriela Carmen Pascariu şi Ramona Ţigănaşu, „Turismul şi dezvoltarea regională sustenabilă în România şi Franţa: o abordare din perspectiva noii geografii economice”, Amfiteatru Economic, Vol. XVI, Nr. Special 8, noiembrie 2014
-Aurelia Duțu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdalena Andreescu, Ghid-de-bune-practici-in-protejarea-si-promovarea-colectiilor-publice-locale, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, 2010
-Katherine N. Lemon, Peter C. Verhoef, Jon Dome: “The CX Audit: Breaking Down Customer Experience Management” , in The Marketing Journal, June 6, 2018
-Brandon Brown: “The CMO’s Guide to Influencer Marketing”, in The Marketing Journal, September 17, 2018
-Jenny Cheung: “Black Panther: The Future of Cultural Marketing”, in The Marketing Journal, February 21, 2018
-C.P. Rao (editor): Marketing and Multicultural Diversity, Kuweit University, Kuweit, Ashgate, 2006
-Lalita A. Manrai, Ajay K. Manrai (editors) : Global Perspectives in Cross-Cultural and Cross-National –Consumer Research, Routlidge, New York și Londra, 2011
-Cédric Lefèvre, Guillaume Economos , Colombe Tricou , Élise Perceau-Chambard, Marilene Filbet: ”Art therapy and social function in palliative care patients: a mixed-method pilot study” in Supportive and Palliative Care , February 2020 DOI: 10.1136/bmjspcare-2019-001974
-Marzia Varutti: ”The affective turn in museums and the rise of affective curatorship”, in Museum Management and Curatorship, Routledge, 2023, pp. 61-75, DOI: 10.1080/09647775.2022.2132993
Vanessa Cesário, João Freitas & Pedro Campos: ”Empowering cultural heritage professionals: designing interactive exhibitions with authoring tools”, in Museum Management and Curatorship, Routledge, 2023, DOI: 10.1080/09647775.2023.2209896
-Yi Song, Filippo Gilardi & Celia Lam: ”Building culturally sustainable communities. Community museums and transmedia storytelling”, in Museum Management and Curatorship, Routledge, 2023 DOI: 10.1080/09647775.2023.2209868
-Mircea Agabrian, Vlad Millea, Parteneriate școală – familie – educație, Institutul European, Iași, 2005
-Alexandra Zbuchea, Marketingul in slujba patrimoniului cultural, Editura Universitară, București, 2008
-Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026
-Stănciulescu Gabriela, Managementul turismului durabil în centrele urbane, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
-Jennifer Barrett, Museums and the Public Sphere, John Wiley & Sons, 2011
-David Bearman and Jennifer Trant, Museums and the Web 2002. Selected Papers from an International Conference, Archives and Museum Informatics, 2002
-Graham Black, The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor Involvement, Londra, Routledge, 2005
-David J. Crowley, Communication Theory Today, Stanford University Press, 1994
-Peter Aronsson, Gabriella Elgenius (eds.), Building National Museums in Europe 1750-2010, Linköping Electronic Conference Proceedings, No. 64, Linköping University Electronic Press, Linköping, Sweden, 2011

Atribuții principale prevăzute în fișa postului sunt următoarele:

-realizarea de studii de impact în rândul vizitatorilor, pornind de la analiza evoluției numărului de vizitatori și a chestionarelor de impresii;
-sarcini unice de mediator pentru gestionarea evenimentelor organizate de către terți în spațiile aflate în Palatul Culturii, cu precădere Sala „Henri Coandă” și Sala Voievozilor, preocupându-se de punerea acestora în valoare în mod adecvat;
-activități de mediere muzeală în relația cu grupurile defavorizate (de ex. vârstnici, persoane cu dizabilități, migranți etc.). Acest gen de activități sunt necesare pentru a putea furniza vizitatorilor noștri de toate categoriile experiențe memorabile, adaptate nevoilor și așteptărilor specifice vârstei și afecțiunilor respective.

Calendarul de desfășurare a concursului

Etapa de concurs Data desfășurării
Depunere dosare de înscriere Pana la 20.09.2023, ora 14.00
Selecție dosare de înscriere 21.09.2023, ora 10.00
Afișare rezultate selecție dosare 21.09.2023.ora 12.00
Depunere contestații selecție dosare 22.09.2023, până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 25.09.2023, ora 12.00
Proba scrisă ( eliminatorie) 27.09.2023, orele 10.00- 12.00
Afișare rezultate proba scrisă 28.09.2023, ora 12
Depunere contestații proba scrisă 29.09.2023, până la ora 12
Afișare rezultate contestații proba scrisă 02.10.2023, ora 12.00
Interviu 03.10.2023, ora 10.00
Afișare rezultate interviu 04.10.2023 ora 10.00
Depunere contestații interviu 05.10.2023, până la ora 10.00
Afișare rezultate contestații interviu 06.10.2023, ora 12.00
Afișare rezultate finale concurs 06.10.2023, ora 12.00

Afișarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul instituției și pe pagina de internet a instituției: https://palatulculturii.ro/
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0232275979 int.136.

Publicat astăzi, 06.09.2023