Muncitori și spălătoreasă (7 posturi)


Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Serviciului administrativ, după cum urmează:

 • 2 posturi de muncitor necalificat la spații verzi;
 • 2 posturi de muncitor calificat I – liftier, la Formația întreținere, reparații instalații și utilaje tehnologice;
 • 2 posturi de muncitor calificat II – bucătar la Bloc alimentar;
 • 1 post de spălătoreasă la Compartimentul spălătorie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Pentru postul de muncitor necalificat:
  • școală generală;
  • fără condiții de vechime.
 • Pentru postul de muncitor calificat I – liftier:
  • diplomă de studii medii;
  • curs de calificare în meseria de liftier și autorizație ISCIR;
  • minimum 9 ani vechime în meseria de liftier.
 • Pentru postul de muncitor calificat II – bucătar:
  • diplomă de bacalaureat sau școală profesională în specialitate;
  • curs de calificare în meseria de bucătar;
  • minimum 3 ani vechime în meseria de bucătar.
 • Pentru postul de spălătoreasă:
  • școală generală;
  • fără condiții de vechime.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2022, ora 13:00 (luni-joi: 13.00 – 15.30; vineri: 10.00 – 12.00): termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 iulie 2022, ora 09.00, proba scrisă, la adresa: str. George Coșbuc nr. 31, în sala de consiliu a spitalului;
 • 14 iulie 2022, proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș, telefon: 0262/205.100, int. 2284, 0262/218.712.