Muncitori și manipulant bunuri (6 posturi)


Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Anuntul a expirat


Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 • 1 post de muncitor calificat II – electrician, la Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi;
 • 1 post de muncitor calificat II – Instalator, la Serviciul tehnic, administrativ șl PSM – muncitori indirect productivi;
 • 2 posturi de muncitor calificat IV – fochist, la Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi;
 • 1 post de manipulant bunuri la Serviciul achiziții publice, aprovizionare și transport;
 • 1 post de muncitor calificat I – conducător auto, Serviciul achiziții publice, aprovizionare și transport – conducători auto.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • muncitor calificat II – electrician:
  • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare în meseria de electrician;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat II – instalator:
  • absolvent școală generală, profesională sau liceu;
  • certificat de calificare în meseria de instalator;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat IV – fochist:
  • absolvent școală generală, profesională sau liceu;
  • certificat de calificare profesională – fochist;
  • autorizație ISCIR pentru cazanele de abur și apa caldă – clasa C, conform prescripțiilor tehnice C9;
  • fără vechime.
 • manipulant bunuri:
  • absolvent școală generală, profesională sau liceu;
  • carnet de conducere categoria B;
  • fără vechime.
 • muncitor calificat I – conducător auto:
  • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  • carnet de conducere categoriile B, C;
  • 9 ani vechime în meseria de conducător auto.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2022, între orele 09.00 și 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • testarea psihologică: 12 iulie 2022, ora 10.00;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 iulie 2022, ora 12.00: proba practică (doar pentru posturile de muncitor calificat II – electrician și muncitor calificat II – instalator);
 • 18 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu (pentru posturile de muncitor calificat IV – fochist, manipulant bunuri, muncitor calificat I – conducător auto);
 • 21 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu (pentru posturile de muncitor calificat II – electrician și muncitor calificat II – instalator).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon: 0258/820.825, int. 146, fax 0258/835.729.