Muncitori


Administrația Școlilor Sector 6, București
Expiră azi


Anunt


Anunț privind organizarea concursului care va avea loc în data de 09.10.2023 ora 10:00 proba practică şi interviul într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice, pentru ocuparea a patru posturi vacante – personal contractual de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu respectarea art.18 alin (1) și alin. (4) din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
Compartimentul Deservire Unități de Învățământ
• 1 muncitor calificat I cu atribuţii de lăcătuș mecanic;
• 1 muncitor calificat I cu cu calificare profesională în instalații electrice;
• 1 muncitor calificat I cu cu calificare profesională de zugrav/faianțar.
• 1 muncitor calificat I cu calificare profesională în instalații sanitare;
Concursul pentru ocuparea a patru funcții contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, din cadrul Compartimentului Deservire Unități de Învățământ, va avea loc la sediul Administrației Școlilor Sector 6 din Splaiul Independenței nr.315-317, Sector 6, București.
Prin proba practică se testează abilităţile şi aptitudinile practice ale candidaţilor, iar în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Canditații nemulțumiți de rezultate la selecția dosarelor, proba practică și interviu, pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției.

Calendarul desfășurării concursului:
Dosarele de înscriere se depun în perioada: 18.09.2023 – 29.09.2023, în intervalul orar 10.00-14.00;
Selecţie dosare de înscriere: 02.10.2023;
Afişare rezultate selecţie dosare de înscriere: 02.10.2023
Depunere contestaţii selecţie dosare de înscriere: 03.10.2023;
Analiză și soluționare contestaţii selecţie dosare de înscriere: 03.10.2023
Proba practică: 09.10.2023, ora 10:00
Interviul: data şi ora susținerii interviului vor fi comunicate odată cu afișarea rezultatelor la proba practică.
Dosarul de înscriere: pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a. formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);
b.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c.copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d.copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e.copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f.certificat de cazier judiciar;
g. certificatul de integritate comportamentală
h.adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i.curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Condiţiile generale de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din H.G.nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: studii medii/generale, calificare, vechime în muncă min. 3 ani, dinamism, organizat, calm, atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea sarcinilor, conduită adecvată în timpul serviciului, capacitatea de a se integra într-o echipă, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, muncă de noapte, în condițiile legii, deplasări în teren.
Cerințe specifice: candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site-ul Administrației Școlilor Sector 6 https://as6.ro, la secțiunea „Carieră” – Documente.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt afișate la sediul Administrației Școlilor Sector 6, din Splaiul Independenței nr.315-317, București, Sector 6 şi pe pagina de internet https://as6.ro/cariera/
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021/430.51.42/43 – int. 223 Resurse Umane