Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Social Camin de Batrâni Cruceni


Primăria comunei Șagu, judetul Arad
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria comunei Șagu, judetul Arad organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, pe perioadă nedeterminată, de Muncitor necalificat – cu atribuții care nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică, din cadrul “Serviciului social Cămin de bătrâni Cruceni”, județul Arad.

Condiții generale:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice:
– studii generale
– nu este necesară vechime
– permis de conducere: categoria B

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Șagu, astfel:
 în data de 02.10.2023, ora 10.00, proba scrisă;
 în data de 04.10.2023, ora 12.00, interviul.
Dosarele de concurs se depun, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 22.09.2023, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Șagu, județul Arad. Selecția dosarelor se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor.
Bibliografia necesară pentru susținerea concursului, precum și documentele necesare depunerii dosarului pentru participarea la concurs se găsesc afișate pe site-ul Primăriei Comunei Șagu.
Persoana de contact pentru relații suplimentare este doamna Buza Cristina, inspector.
Număr de telefon: 0257-418101, 0733 700 360; Fax: 0257-418323
Email: contact@primariasagu.ro
Adresă : Primăria Comunei Șagu, localitatea Șagu, nr. 219, județ Arad.”