Muncitor necalificat


Serviciul de Gospodarie Comunala Corod, judeţul Galaţi
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Serviciul de Gospodarie Comunala Corod, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției contractuale vacante, de:
Muncitor necalificat, 1 post;
• studii generale;
• nu se impun conditii de vechime;
Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Gospodarie Comunala Corod, situat in str. Stefan cel Mare, nr. 283, loc. Corod, jud. Galati, conform urmatorului calendar:
• 02.10.2023, ora 12:00 – data limita pentru depunerea dosarelor;
• 05.10.2023, ora 14:00 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;
• 09.10.2023, ora 10:00 – proba practica;
• 09.10.2023, ora 13:00 – proba interviu;
• 10.10.2023, ora 14:30 – afisare rezultate;
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Persoana de contact: Marin Silviu, Tel. 0747 177 458 intre orele 08:00 – 15:00
e-mail: gospodariecomunalacorod@gmail.com