MUNCITOR ÎNTREȚINERE ȘCOALĂ


Colegiul economic ”Delta DUNĂRII”
Expiră azi


Anunt


A N U N Ţ
privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor II întreținere școală – 1 normă

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor II întreținere școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu art.3, alin.(4) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede că: “Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu”, cu următoarele condiţii:

Număr posturi scoase la concurs: 1 normă post
Denumirea postului: muncitor II întreținere școală
Studii necesare: Studii generale/medii
Unitatea în care se află postul: Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi
Durata contractului: pe perioadă nedeterminată
Scopul principal al postului: întreţinerea edificiului şcolii (interior, exterior) şi repararea defecţiunilor

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) Formular de înscrire la concurs, conform formularului anexa 1;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului, solicitate de unitatea de învăţământ;
e) Copia carnetul de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) Certificat de cazier judiciar sau , după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului
h) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1, alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu prevedere la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/ 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ;
i) Curriculum vitae, model comun European;

Candidaţii care au fost admişi la proba de selecţie a dosarelor, care au depus o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun :
• La secretariatul Colegiului Economic ,,Delta Dunării”, din Tulcea, strada Viitorului nr. 32 Tulcea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 26.09.2023, ora 1500
• Prin Poșta Română la adresa Colegiului Economic ,,Delta Dunării”, din Tulcea, strada Viitorului nr. 32, cod postal 820236;
• Prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a unității de învățământ : colecodd@yahoo.com

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfăşoară la Colegiul Economic ,,Delta Dunării”, din Tulcea, strada Viitorului nr. 32 după cum urmează:
• la data de 28.09.2023, ora 10,00- selecţia dosarelor ;
• la data de 3.10.2023, ora 10,00- proba scrisă ;
• la data de 5.10. 2023, ora 9,00- proba practică.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii , vechime în specialitate și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justitției, infracțiuni săvârșite cu intențiecare ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția , de a exercita profesia sau meseria ori de a desășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acestea nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1) alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru sistemul de învățământ.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) studii / competențe/ aptitudini specifice meseriei de tâmplar
b) vechime: minim 6 ani și jumătate în specialiate;
d) abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
e) disponibilitate pentru munca în echipă.

Concursul constă în 3 etape succesive:
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Susţinerea probei scrise – minimum 50 puncte din 100 puncte;
3.Susţinerea probei practice – minimum 50 puncte din 100 puncte;
Nota: punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de 50 puncte. Candidații care nu au obtinut minim 50 puncte la o proba scrisă de concurs nu pot participa la urmatoarea probă.

BIBLIOGRAFIA:
1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
3. Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Economic ”Delta Dunării”.
4. Cartea tâmplarului universal – Editura Tehnică – București 1989
5. Fişa postului de muncitor întreținere școală cf. prevederilor H.G. nr. 1336/08.11.2022

TEMATICĂ :
1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 – cap. IV.
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – secțiunea a 6-a.
3. Fişa postului de muncitor întreținere școală cf. prevederilor H.G. nr. 1336/08.11.2022
4. Cartea tâmplarului universal – Editura Tehnică – București 1989 – cap. III
5. Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Economic ”Delta Dunării”.

CALENDARUL ŞI ETAPELE CONCURSULUI
Etape desfăşurare concurs data oră
Publicare anunţ 12.09.2023
Depunerea dosarelor 26.09.2023 9,00-15,00

Rezultate selecţie dosare 28.09.2023 10,00
Contestaţii la selecţia dosarelor 28.09.2023 12,00-13,00
Rezultate contestaţii la selecţia dosarelor 28.09.2023 14,00
Proba scrisă 03.10.2023 10,00
Rezultate proba scrisă 03.10.2023 15,00
Contestaţii la proba scrisă 04.10.2023 10,00-12,00
Rezultate contestaţii proba scrisă 04.10.2023 16,00
Proba practică 05.10.2023 9,00
Rezultate probă practică 05.10.2023 12,00
Contestaţii probă practică 06.10.2023 12,00-14,00
Rezultate contestaţii probă practică 06.10.2023 15,00
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 06.10.2023 16,00

Nota:
* Candidatul care este declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant, este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la afișarea rezultatului, cf. art.67 (1) din H.G. nr. 1336/2022.