MUNCITOR ÎNTREŢINERE CALIFICAT


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „șTEFAN CIOBOTĂRAȘU” LIPOVĂȚ
Anuntul a expirat


Anunt


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU” LIPOVĂȚ,
COM. LIPOVĂȚ, JUD. VASLUI
E-mail: scoalalipovatvaslui@yahoo.com
Tel: 0235345686
Nr. 1698/07.09.2023

ANUNȚ CONCURS

Școala Gimnazială ,,Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț, județul Vaslui, organizează la sediul său din str. Școlii, sat Lipovăț, com. Lipovăț, Județul Vaslui, concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
MUNCITOR ÎNTREŢINERE CALIFICAT– 1 post vacant, 1 normă – 8 h/zi;

1. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 1336 din 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul
privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care condidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru savârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexual, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
2. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
• nivelul studiilor: medii (școală profesională/liceu, cu/fără diplomă de bacalaureat)
• diplomă sau adeverinţă de calificare profesională în cel puţin unul din domeniile: mecanic, electric, construcţii, instalaţii;
• vechime: fără vechime în muncă;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a. Formular de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate.;
c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f. certificat de cazierul judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contractul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i .curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3. TEMATICA CONCURSULUI MUNCITOR ÎNTREȚINERE CALIFICAT:
• Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
• Norme de zidărie/electrică/instalații sanitare/lăcătușerie.
• Clasificarea construcţiilor/instalațiilor sanitare/instalațiilor electrice.
• Materiale pentru mortare, betoane, instalații sanitare/electrice (descriere şi utilizare).
• Lucrări de lăcătuşerie mecanică de întreţinere/ instalații sanitare și electrice.
• Executarea lucrărilor de sudură şi lăcătuşerie// instalații sanitare și electrice.
• Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, sanitare, mobilier, clădiri etc.
• Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire etc.
• Atribuţiile prevăzute în fişa postului.
• Obligaţiile salariaţilor conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
• Obligaţiile salariaţilor conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

4. Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de muncitor de întreținere calificat:
• Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătăţii; cap. VI- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII-Grupuri sensibile la riscuri.
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. II- Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
• Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ.
• Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
• Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recrutarea copiilor şi tinerilor.
• Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28, 29, 30.

5. ETAPELE CONCURSULUI – conform calendarului de desfășurare
a) Selecţia dosarelor de înscriere – dosarele de înscriere se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale „Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț
b) Proba practică
– constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Proba practică se desfășoară în baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
– capacitatea de adaptare;
– capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
– îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
– capacitatea de comunicare;
– capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice. În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare.
Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, raport care se semnează de membrii acestei comisii.
c) Proba interviului – În cadrul interviului se testează abilități şi cunoştinţe impuse de post, capacitatea de analiză şi sinteză, motivația candidaților, comportamentul în situaţii de criză, iniţiativa şi creativitatea. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

NOTĂ:
Participă la proba interviului numai candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte la proba practică.
După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele trei etape (selecţia dosarelor, proba practică, interviu) candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termenul prevăzut în calendar. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Școlii Gimnaziale „Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț (secretariat), imediat după soluționarea contestațiilor.
Rezultatul final este media aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu, care trebuie să fie minim 50 de puncte.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul unității -telefon:0235345686;

CONCURSUL SE VA ORGANIZA CONFORM CALENDARULUI URMĂTOR:

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA ORA
Depunerea dosarelor 07.09.2023-20.09.2023 9.00-15.00
Selecția dosarelor și afișarelor rezultatelor 21.09.2023 Ora 9.00
Depunerea contestațiilor 21.09.2023 orele12,00-14,00
Rezolvarea contestațiilor 21.09.2023 ora 15,00

Proba scrisă 22.09.2023 Ora 09,00
Evaluarea probei scrise și afișarea rezultatelor 22.09.2023 Ora 14,00
Depunerea contestațiilor 22.09.2023 Orele 14.00-16.00
Rezolvarea contestațiilor 25.09.2023 Ora 9.00

Proba practică 26.09.2023 ora 09.00
Afișarea rezultatelor 26.09.2023 ora 14.00
Depunerea contestațiilor 26.09.2023 Ora 14.00-16.00
Rezolvarea contestațiilor 27.09.2023 Ora 12.00

Interviul 28.09.2023 Ora 9.00
Afișarea rezultatelor 28.09.2023 ora 14.00
Depunerea contestațiilor 28.09.2023 Orele14.00-16.00
Rezolvarea contestațiilor și rezultatele finale. 29.09.2023 ora 16.00

Pentru a fi admis trebuie minim 50% la fiecare probă.