MUNCITOR INTRETINERE


Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni , cu sediul în Oraș Mioveni, strada Uzinei, Nr.1-3, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor III (muncitor întreținere, calificat) 1 normă/ 8 ore/zi, pe perioadă nedeterminată.
1. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; b) cunoaște limba română, scris, citit și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
• nivelul studiilor: medii
• diplomă sau adeverinţă de calificare profesională în cel puţin unul din domeniile: mecanic, electric, construcţii, instalaţii;
• vechime de minim 10 ani într-un post similar sau în unul dintre domeniile detaliate ;
• cunoştinţe specifice locului de muncă şi în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi PSI;
• abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii;
• disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;
Calendar:

Nr. crt. Etape de concurs Data/perioada
1 Publicarea anunţului 11.09.2023
2 Depunerea dosarelor 12.09.2023 – 25.09.2023 între orele 10,00-14,00
3 Verificarea și selecția dosarelor 26.09.2023, între orele 9,00-12,00
4 Afișarea rezultatelor după
selecția dosarelor 26.09.2023, ora 12,30
5 Depunerea contestațiilor
privind selecția dosarelor 26.09.2023 , între orele 12,30-14,30
6 Afișarea rezultatelor selecției
dosarelor după contestații 26.09.2023 , ora 16,00
7 Proba practică 03.10.2023 , între orele 9,00-11.00
8 Afișarea rezultatelor probei practice 03.10.2023, ora 14,00
9 Depunerea contestațiilor după
proba practică 03.10.2023, între orele 14,00-15.30
10 Afișarea rezultatelor după
contestații la proba practică 04.10.2023, ora 12.00
11 Proba interviului 05.10.2023, între orele 9,00-11.00
12 Afișarea rezultatelor la interviu 05.10.2023, ora 12.30
13 Depunerea contestațiilor
după interviu 05.10.2023, între orele 12.30-14,00
14 Afișarea rezultatelor
după contestații la interviu 05.10.2023, ora 15.30
15 Afişarea rezultatelor finale 05.10.2023 , ora 15.30