muncitor II m


LICEUL TEHNOLOGIC “BRAD SEGAL” TULCEA
Expiră in 2023-10-06


Anunt


LICEUL TEHNOLOGIC “BRAD SEGAL” TULCEA organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR II M, o normă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu art.3, alin.(4) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede că: “Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu”, cu următoarele condiţii:

Număr posturi scoase la concurs: O normă post
Denumirea postului: Muncitor II M
Nivelul postului: Studii medii
Unitatea în care se află postul: Liceul Tehnologic “Brad Segal” Tulcea
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi
Durata contractului: pe perioadă nedeterminată

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
1. Formular de înscrire la concurs;
2. Opisul dosarului
3. . Documente privind actele personale ale candidatului:
-copia certificatului de naştere, copia documentului din care să reiasă schimbarea numelui ( după caz – certificatul de de căsătorie);
-copia cărţii de identitate aflată în termen de valabilitate;
-copia certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
-hotărârea de divorţ (dacă este cazul);
-extrasul de cont bancar pentru virarea salariului;
-adeverinţă eliberată de către medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care să rezulte starea de sănătate a candidatului;
-certificatul de integritate compotamentală;
-cazierul judiciar,
4. Documente privind formarea candidatului:
-copia actelor de studii (liceale, postliceale, universitare, postuniversitare, cursuri de calificare, etc.);
-copia certificatelor/atestatelor de formare profesională/ reconversie profesională dobândite de către candidat;
-copia atestatelor care certifică parcurgerea şi absolvirea unor programe de formare pe parcursul carierei profesionale etc (dacă este cazul).
5. Documente privind vechimea angajatului:
-Copia cărţii de muncă a angajatului (până la data de 01.01.2011);
-Raportul REVISAL al angajatului din care să reiasă vechimea în muncă realizată până la data angajării în unitate;
-Adeverinţă de vechime conform anexei nr. 2 din HG nr. 1336/2022
-Curriculum vitae, model comun European
Candidaţii care au depus declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun :
La secretariatul Liceului Tehnologic “Brad Segal” Tulcea , str. Babadag, nr. 146, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 06 octombrie 2023, ora 16:00 .
adresa de e-mail: colbradsegaltl@gmail.com, telefon: 0240531130/0722171606

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfăşoară la sediul Liceului Tehnologic “Brad Segal” Tulcea, str. Babadag, nr. 146 după cum urmează:

• la data de 09 octombrie 2023, ora 10,00 – proba de selecţie a dosarelor ;
• la data de 10 octombrie 2023, ora 10,00 – proba scrisă ;
• la data de 11 octombrie 2023, ora 10,00 – proba practică.
• la data de 11 octombrie 2023, ora 13,00 – proba de interviu.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) studii medii
b) vechime în muncă minim 5 ani;
c) curs de calificare;

Concursul constă în 4 etape succesive:
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Susţinerea probei scrise – minimum 50 puncte din 100 puncte;
3. Susţinerea probei practice – minimum 25 puncte din 50 puncte.
4. Susţinerea probei interviu – minimum 25 puncte din 50 puncte.

TEMATICĂ :
1. Exploatarea instalaţiilor electrice, sanitare, de încălzire, şi a echipamentelor aferente acestora;
2. Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
3. protecţia persoanelor şi norme de protecţie a muncii;
4. Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire etc.
5. Sănătatea şi securitatea în muncă.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI:
1. Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la și securitate în muncă;
– CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor
– CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii
– CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor
– CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri
2. Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva
incendiilor;
– CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
– CAPITOLUL II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
a. secţiunea 1 – obligaţii generale;
b. secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi
salariatului;
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin
ORDINUL nr. 5.079 din 31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare.
– TITLUL IV Personalul unităţilor de învăţământ
– CAPITOLUL I Dispoziţii generale
– CAPITOLUL III Personal nedidactic
4. Legea nr.53/2003 (*republicată *) Codul muncii cu modificările și completările ulterioare .

CALENDARUL ŞI ETAPELE CONCURSULUI
Etape desfăşurare concurs – data – oră

Publicare anunţ – 18.09.2023 –
Depunerea dosarelor – 18.09.2023-06.10.2023 – 08:00-16:00
Selecţie dosare – 09.10.2023 – 10:00
Rezultate selecţie dosare – 09.10.2023 – 10:30
Contestaţii la selecţia dosarelor – 09.10.2023 – 10:30- 14:00
Rezultate contestaţii la selecţia dosarelor – 09.10.2023 – 15:30
Proba scrisă – 10.10.2023 – 10:00
Rezultate proba scrisă – 10.10.2023 – 14:00
Contestaţii la proba scrisă – 10.10.2023 – 14:00 – 15:30
Rezultate contestaţii proba scrisă – 10.10.2023 -16:00
Proba practică – 11.10.2023 – 10:00
Rezultate probă practică – 11.10.2023 – 12:00
Contestaţii probă practică- 11.10.2023 – 12:00 -12:30
Rezultate contestaţii probă practică – 11.10.2023 – 12:45
Proba de interviu – 11.10.2023 – 13:00
Rezultate probă interviu – 11.10.2023 – 15:00
Contestaţii probă interviu – 11.10.2023 – 15:00-15:30
Rezultate contestaţii probă interviu – 11.10.2023 – 15:45
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE – 11.10.2023 – 16:00