muncitor hidrometru


Administrația bazinală de apă Argeș vedea
Expiră in 2023-09-29


Anunt


ANUNŢ
pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de muncitor hidrometru, la Biroul Hidrologie din cadrul S.G.A. Giurgiu, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Administraţia Bazinală de Apă Argeș – Vedea, cu sediul în Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteşti, județul Argeș, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată:

MUNCITOR HIDROMETRU
la Biroul Hidrologie din cadrul S.G.A. Giurgiu – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea
Activitatea profesională a muncitorului hidrometru se va desfășura la Biroul Hidrologie cu sediul la adresa: Strada Dan Barbilian, nr. 14, Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu.
Durata timpului de lucru si programul de lucru ale muncitorului hidrometru: 40 ore/săptămână, Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore(ore/zi).Luni- Joi 7:30 -1600,Vineri:7:30 – 13:30.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție, de muncitor hidrometru din cadrul Biroului Hidrologie – S.G.A. Giurgiu, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea
Studii: medii;
Diplomă de calificare muncitor hidrometru;
Vechime în muncă: nu este cazul;
Cunoștințe utilizare PC: nu este cazul;
– Activitate peste durata normală de lucru; program prelungit în situații de urgență, inclusiv sărbătorile legale;
– Prelevări zilnice de probe de apă pentru determinarea turbidității unice și participarea la măsurători cu nava în zona stației hidrometrice Călărași;
– Activități de consemn la domiciliu pe perioadele de alertă hidrologică.
Calendar de desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de muncitor hidrometru din cadrul Biroului Hidrologie – S.G.A. Giurgiu, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea:
Concursul se va desfăşura la sediul S.G.A. Giurgiu, adresa: Strada Barajului, nr. 1, Mihăilești, județul Giurgiu după următorul calendar:
– 29.09.2023 ora 12:00- data limită de depunere la registratura S.G.A. Giurgiu a dosarelor de participare la concurs;
– 02.10.2023 ora 10:00 – selecţia dosarelor de concurs;
– 03.10.2023 ora 10:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
– 04.10.2023 ora 10:00 -termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
– 05.10.2023 ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la selecţia dosarelor de concurs;
– 06.10.2023 ora 10:00 – desfăşurare probă scrisă;
– 09.10.2023 ora 10:00 – termen de afişare rezultate proba scrisă;
– 10.10.2023 ora 10:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;
– 11.10.2023 ora 10:00 -termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele probei scrise;
– 12.10.2023 ora 10:00 – susţinerea interviului;
– 13.10.2023 ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 16.10.2023 ora 10:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 17.10.2023 ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;
– 18.10.2023 ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor finale.

Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model european;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.
Dosarele de concurs se aduc la Serviciul Resurse Umane,Relatii cu Publicul, Administrativ, apoi se depun la Registratura Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la literele b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă la adresa de e-mail: dispecergr@daav.rowater.ro
Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.
Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

TEMATICĂ:
1. Executarea programelor de observatii si masuratori.
2. Intretinerea constructiilor, utilajelor, instalatiilor si aparaturii hidro.
3. Informarea si avertizarea hidrologica.
4. Măsurători de debite pe Dunare.
5. Pastrarea documentelor statiei hidrometrice.
6. Intretinerea sectorului arondat statiei hidrometrice.
7. Norme de SSM in activitatea de hidrologie.

BIBLIOGRAFIE:
INHGA – 2014 – Indrumar privind activitatea statiilor hidrometrice pe riuri
“Hidrologia raurilor”– Constantin Savin, Editura Reprograpf, Craiova, 2001
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă ;
Norme de protecția Muncii – editat de R.A. “Apele Române“,1992.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Sediul S.G.A. Giurgiu, adresa: Strada Barajului, nr. 1, Mihăilești, județul Giurgiu sau la numărul de telefon 0740247852/0214689354, interior 123, persoană de contact: Anca Sorescu – secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor.