MUNCITOR-fochist


Liceul Tehnologic Transporturi Auto
Anuntul a expirat


Anunt


Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) ,,Liceul Tehnologic Transporturi Auto”, cu sediul în Timișoara, str. Ardealului nr. 1, județul Timiș, organizează concurs în data de 28 septembrie 2023 pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022

1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: muncitor calificat cu atribuții de fochist, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: muncitor calificat III fochist
4. Scopul principal al postului: muncitor calificat
5. Numărul de posturi: 1 (unu)
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG. 1336/28.10.2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la ,,Liceul Tehnologic Transporturi Auto”, cu sediul în Timișoara, str. Ardealului nr. 1, județul Timiș, compartimentul secretariat, tel. 0256/221671, persoana de contact Murariu Angelica, email: licautotim@gmail.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 11 septembrie 2023-
22 septembrie 2023 în intervalul 09.00-11.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii/ diplomă bacalaureat
2. Perfecționări (specializări): – curs calificare fochist avizat de ISCIR
– curs calificare instalații termice,

3. Abilități, calități și aptitudini necesare:
-abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul din unitate
-capacitatea de a lucra individual și în echipă
4. Vechime: Poate constitui un avantaj.

D.) Bibliografie şi tematică:
Bibliografie pentru fochist
1. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, actualizată;
3. Legea ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ.
6. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 11 septembrie 2023-
22 septembrie 2023 interval orar 09.00-11.00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27 septembrie 2023, ora 12.00-13.00 la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 28 septembrie 2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28 septembrie 2023, ora 11.00
– proba practică în data de 28 septembrie 2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 28 septembrie 2023, ora 14.00
– afişarea rezultatelor finale: 28 septembrie 2023, ora 15.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii la data de: 29 septembrie 2023, până la ora 11.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29 septembrie 2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.