Muncitor fochist 0,5 normă


Școala Gimnazială Vălișoara, județul Hunedoara
Anuntul a expirat


Anunt


A.) Școala Gimnazială Vălișoara, cu sediul în com. Vălișoara, strada Principală, nr. 199, județul Hunedoara, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: de execuție
2. Denumirea postului: Fochist, post vacant, pe perioadă nedeterminată, 0,5 norme, la școala din strada Principală, nr. 199, com. Vălișoara, jud. Hunedoara
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Muncitor I – M
4. Scopul principal al postului: Asigură funcționarea și supravegherea instalației de încălzire a unității de învățământ.
5. Numărul de posturi: 1 (unu)

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la adresa din strada Principală, nr. 199, com. Vălișoara, jud. Hunedoara, compartimentul resurse umane, tel. 0254265403, persoana de contact Stanciu Valentin, email: scoalavalisoara@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 11 septembrie 2023 – 22 septembrie 2023, ora 12,00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: medii – generale 8 clase
2. Perfecționări (specializări): Certificat absolvire curs fochist/dovada înscrierii la cursul de calificare privind lucrul cu centralele termice și cazane sub presiune;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
a) abilităţi de lucru în echipă;
b) abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
c) disponibilitate pentru program flexibil, între orele 08.00-12.00 şi în zilele de sâmbătă şi duminică, dacă este cazul;
d) cunoştinţe în depanarea. întreținerea și exploatarea instalațiilor termice și a cazanelor de încălzire cu combustibil solid.
6. Vechime – nu necesită.
D.) Bibliografie şi tematică:
1. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;
• Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
• Capitolul V – Supravegherea sănătăţii;
• Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
• Capitolul VII- Grupuri sensibile la riscuri;
2. Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Capitolul I – Dispoziţii generale;
• Capitolul II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
3. Legea nr. 53/2003 actualizată – (Codul muncii – art. 39 (1) drepturile şi obligaţiile salariatului), Încetarea contractului individual de muncă (art. 55 şi 56 Codul Muncii), Răspunderea disciplinară (art. 247 – art. 252 Codul Muncii);
4. H.G. nr. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de muncă de protecție la locul de muncă;
5. H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
6. Monitorul Oficial nr. 385 bis din 10.06.2010. www.iscir.ro, Prescripții tehnice PT C9-2010. Domeniul de aplicare. Evidența exploatării cazanelor.
Tematica:
– Părțile principale ale unui cazan;
– Clasificarea cazanelor;
– Exploatarea cazanelor;
– Cazane și instalații de încălzire centrala;
– Cazane de apă caldă;
– Deservirea cazanelor de încălzire centrala;
– Revizia interioară, încercarea la presiune hidraulică, încercarea la cald și revizia exterioară a cazanelor;
– Supravegherea cazanelor și organizarea sălii cazanelor;
– Evidența exploatării cazanelor;
– Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, funcționarea cazanului, oprirea, răcirea și golirea cazanului;
– Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire – fochistul;
– Obligaţii ce revin personalului privind cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I..
E.) Calendarul de desfăşurare a concursului,
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): din data de 11 septembrie 2023, între orele 10.00.-12.00, până la data de 22 septembrie 2023, ora 12.00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 27 septembrie 2023, ora 10,00 la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 02 octombrie 2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02 octombrie 2023, ora 12.00,
– proba interviu în data de 04 octombrie 2023, ora 09.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04 octombrie 2023, ora 12.00
– afişarea rezultatelor finale: 06 octombrie 2023, ora 10.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii în data de: 28 septembrie 2023, ora 9.00 – 11.00 pentru selecția dosarelor, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 28 septembrie 2023, ora 12.00 la sediul instituţiei.
– se pot depune contestaţii la proba scrisă în data de: 03 octombrie 2023, ora 10.00 – 12.00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 03 octombrie 2023, ora 14.00 la sediul instituţiei.