Muncitor de întreținere


Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12, Iaşi
Expiră in 4 zile, 10 ore


Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12, Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuţie, vacante, de muncitor de întreținere.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • studii generale (minim şcoala generală de 8 clase);
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • vechimea/experienţa constituie un avantaj;
 • abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 • abilităţi pentru munca în echipă;
 • disponibilitate pentru program de lucru flexibil şi activităţi în weekend;
 • deprinderi şi abilităţi practice în mentenanţa instalaţiilor de apă curentă, electrice, tehnico-sanitare, de gaze naturale şi de încălzire centrală;
 • deprinderi şi abilităţi practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii şi reparaţii;
 • deprinderi şi abilităţi practice pentru executarea lucrărilor de lăcătuşerie;
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • cunoaşte materialele şi uneltele de lucru specifice;
 • efectuează şi alte sarcini de lucru trasate de conducere în limita capacitătii · sale fizice si · intelectuale şi a programului de Jucru;
 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă şi în domeniul SSM şi PSI.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 februarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 februarie 2023: proba scrisă și practică;
 • 14 februarie 2023: proba interviu.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12, Iaşi, Str. Aleea Nicolina Nr. 9, judeţul Iaşi, telefon: 0232/435.348,

document atașat