muncitor de întreținere


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin
Expiră azi


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
Str.Republicii, nr.79, Oțelu Roșu, Caraș-Severin, Telefon: 0255530513, Fax: 0255530513
Email: 1scgim.otrosu@gmail.com

ANUNȚ

Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul în loc. Oțelu Roșu, Jud. Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de muncitor de întreținere, la Școala Gimnazială Nr.1, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:
– Denumirea postului: muncitor de întreținere
– Nivelul postului: execuție
– Numărul de posturi: 1 post vacant
– Compartiment/Structură: Administrativ-deservire, personal nedidactic
– Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
– Perioada: nedeterminată

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale Nr.1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/-2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. (h)

Condiţiile specifice în vederea participării la concurs pentru postul de muncitor sunt:
– studii: medii(minim 10 clase)/școala profesională;
– abilități, calități și aptitudini necesare: lucru în echipă, spirit de organizare, corectitudine, abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
– disponibilitate la program flexibil de lucru; prelungit în situații speciale;
– cunoștințe și abilități practice în domeniile mecanică, construcții, tâmplărie și electricitate
– recomandare de la un loc de muncă anterior

NOTĂ: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1, loc.Oțelu Roșu, tel. 0255530513

Calendarul concursului de ocupare a postului de muncitor de întreținere:

Publicarea anunțului pe site posturi.gov.ro – 15.09.2023

Depunerea dosarelor – 18.09.2023-29.09.2023 ora 9.00-12.00

Verificarea și selecţia dosarelor de înscriere- 02.10.2023
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor – 03.10.2023, (după ora 12:00)
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 04.10.2023 (în intervalul orar 9.00-12.00)
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse 05.10.2023 (după ora 12.00)

Susţinerea probei scrise – 12.10.2023, în intervalul orar 12.00-14.00
Afişarea rezultatelor probei scrise – 13.10.2023, după ora 09.00
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise – 13.10.2023, în intervalul orar 10.00-12.00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse – 13.10.2023 (după ora 15.00)

Susţinerea probei practice- 17.10.2023, în intervalul orar 12.00-14.00
Afişarea rezultatelor probei practice – 17.10.2023 (după ora 15.00)
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice – 18.10.2023, în intervalul orar 10.00-12.00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse – 18.10.2023 (după ora 15.00)

Susţinerea interviului – 20.10.2023, începând cu ora 12.00
Afişarea rezultatelor interviului – 20.10.2023 (după ora 15.00)
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului – 23.10.2023, în intervalul orar 10.00-12.00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse – 23.10.2023 după ora 14:00
Afişarea rezultatelor finale – 23.10.2023, după ora 15:00.

Notă:
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografie pentru examenul ocupare a postului de muncitor
• OME nr. 4183 din 06.07.2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților de învățământ –Capitolul III – Personalul nedidactic;
• Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice;
• Legea 53/2003 actualizată: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252); ,,Drepturile și obligațiile salariaților” (art.39)
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii; CapitolulII ,,Obligații privind apărarea împotriva incendiilor” – secțiunea 1 (Obligații generale) și secțiunea 6 (Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului);
• Legea 319 din 14 iulie 2006 actualizată, referitoare la sănătate si securitate în muncă şi normele metodologice de aplicare – Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor;
• H.G. nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
• Monitorul Oficial nr. 385 bis din 10 iunie 2010 – Prescripţii tehnice C1/2010, art.157 alin.(1) şi (2);
• Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată şi actualizată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de conbustibil.
• Normative / ordine in domeniul lucrarilor sanitare, termice si electrice
• Munteanu Petre, Manualul tâmplarului universal în industria mică, EDP, București, 1996;
• Florescu A, Istode V., Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare, Ed. Tehnică, București, 1976.

Tematica concursului
• Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora;
• Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor,valorilor și protecțiapersoanelor, norme de protecție a muncii;
• Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire etc.
• Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.
• Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
• Norme de zidărie/electrică/instalații sanitare/lăcătușerie.
• Clasificarea construcţiilor/instalațiilor sanitare/instalațiilor electrice.
• Materiale pentru mortare, betoane, instalații sanitare/electrice (descriere şi utilizare).
• Lucrări de lăcătuşerie mecanică de întreţinere/ instalații sanitare și electrice.
• Executarea lucrărilor de sudură şi lăcătuşerie/ instalații sanitare și electrice.
• Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, sanitare, mobilier, clădiri etc.
• Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire etc
• Atribuţiile principale ale muncitorului de întreținere în școală prevăzute în fişa postului.
• Obligaţiile salariaţilor conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
• Obligaţiile salariaţilor conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
• Răspunderea juridică, disciplinară și patrimonială conf. Codului Muncii.

Proba practică:
• Executarea unor lucrări de reparații ale unor bunuri ale școlii

Proba interviu:
• În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
• Abilităţi şi cunoştinţe impuse de post;
• Motivaţia candidatului;
• Comportamentul în timpul serviciului, seriozitate, iniţiativă si receptivitate