muncitor cu atributii de fochist


LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI " MĂCIN
Anuntul a expirat


Anunt


1 post de muncitor I cu atributii de fochist , la Liceul Teoretic „Gh.M.Murgoci” Macin , pe perioada nedeterminata. Concursul se va organiza la sediul liceului în data de 03.10.2023 , orele 10 proba scrisă și interviu pe 03.10.2023 la ora 12,30. Inscrierile se fac la secretariatul liceului zilnic între orele 9-15, până în data de 20.09.2023 Informaţii suplimentare pentru înscrierea la concurs se pot obţine la secretariatul liceului sau prin telefon la nr: 0240571747 sau email murgoci.macin@yahoo.com. Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevazute de HG 1336/2022, sunt urmatoarele:
a) cetăţenia română;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi);
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) absolvirea cursului de fochist sau inscrierea la cursul de fochist
i) vechime în muncă minim 5 ani
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS :
Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare din strada Cetatii, nr.19, loc.Macin în perioada 05.09.2023 – 20.09.2023 , intre orele 9,00-15,00
Dosarul de concurs va conţine:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Gh.M.Murgoci Macin;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de căsătorie, după caz.
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( 10 clase) şi ale altor acte care atestă efectuarea/ inscrierea la curs ptr. fochist
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor / copie revisal
e) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, numai dacă este admis
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.
Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere: 22.09.2023
b) proba scrisă:03.10.2023 ora 10
c) interviul :03.10.2023 ora 12,30
Bibliografia se gaseste la secretariatul Liceului « Gh.M.Murgoci » Macin ,în copie xerox, pentru cei interesati.Relatii la telefon 0240571747 sau email murgoci.macin@yahoo.com