Muncitor calificat – zidar


Serviciul de Telecomunicații Speciale, București
Expiră in 12 zile, 15 ore


Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat – zidar la U.M. nr. 0731 București.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • să aibă cetățenia română;
 • să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să aibă studii gimnaziale;
 • să aibă calificare în meseria de zidar;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează^ atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre Judecătorească rămasă definitivă pentru o Infracțiune săvârșită cu intenție sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie în curs de cercetare sau judecată;
 • să aibă vechime în muncă de cel puțin 1 an;
 • să aibă vechime în specialitate de cel puțin 1 an.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Înscrierile se vor face la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale din București, Str. Oltețului nr. 30, sectorul 2, până la data de 08.08.2022, ora 16.00.

Concursul se va desfășura începând cu data de 17.08.2022, la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale din București, Splaiul Independenței nr. 323A, sectorul 6.

 • 08 iulie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 august 2022, ora 08.00: evaluare psihologică, probă eliminatorie;
 • 18 august 2022, ora 08.00: proba practică;
 • 24 august 2022, ora 08.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Serviciul de Telecomunicații Speciale, București, Str. Revoluției nr. 4-6, municipiul Sibiu, Județul Sibiu, telefon: 021/202.24.93.

Documente atașate