muncitor calificat, treapta 1 fochist autorizat, clasa C, JUDECĂTORIA ONEŞTI


CURTEA DE APEL BACĂU
Expiră in 2023-10-06


Anunt


CURTEA DE APEL BACĂU organizează, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecătoreşti, aprobat prin Ordin nr. 1927/C/2010, a art. IV alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor calificat, treapta I – fochist autorizat, clasa C, la Judecătoria Oneşti, personal contractual, în data de 17.10.2023, ora 10.00, proba practică și proba scrisă.
Concursul se va desfăşura în data de 17.10.2023, ora 10.00, la sediul Curţii de Apel Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, Bacău, judeţul Bacău.
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat I sunt următoarele:
• este cetăţean român cu domiciliul în România şi are capacitatea deplină de exerciţiu;
• nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
• este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant.

Condiţiile specifice pentru postul de muncitor calificat, treapta I – fochist autorizat, clasa C:
a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională cu diplomă de absolvire;
b) autorizaţia ISCIR;
c) vechime în specialitate: 5 ani muncitor calificat;
Cerinţe:
a) abilităţi în lucrări de întreţinere şi reparaţii instalaţii sanitare şi curăţenie clădiri;
b) să fie apt pentru efort fizic (participare la acţiuni administrative).

Cererile pentru înscriere la concurs se depun, împreună cu dosarul de concurs, până în data de 06.10.2023, ora 16.00, la Curtea de Apel Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, et I, camera 108.
Dosarul de concurs va conţine următoarele acte:
• cererea de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă calificarea de fochist autorizat clasa C, autorizaţia ISCIR;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi specialitate;
• curriculum vitae;
• certificatul de cazier judiciar;
• certificatul de cazier fiscal;
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu menţiunea expresă că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei (adeverinţă eliberată de un medic de medicina muncii).
Copiile actelor solicitate se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Candidaţii vor putea depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncă, dacă este cazul.
Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe practice. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media generală 7, dar nu mai puţin de nota 5 la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi cel puţin nota 7 la proba practică.
Proba practică constă în realizarea unei lucrări specifice postului de muncitor calificat, treapta I – fochist autorizat, clasa C.
Proba scrisă va consta în rezolvarea unor teste-grilă din tematica şi bibliogerafia de mai jos:
1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/265012
• art. 39 și art. 40

2. Hotărârea C.S.M. nr. 3243/2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263128
• art. 38, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44 și art. 71

3. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772
• art. 22 și art. 23

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657
• art. 22

5. Prescripţia tehnică PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune” – Anexa nr. 6 la Ordinul M.E.C.M.A. nr. 663/2010
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/158165
• art. 7 alin. (1), de la art. 35 la art. 168, de la art. 172 la art. 176, de la art. 184 la art. 186,

Relații despre organizarea concursului pot fi obținute la nr. de telefon : 0234.513.296, 0234.513.678, 0234.514.396, 0234.514.750, persoane de contact : Funaru Carmen/Jicu Rita– funcționari publici, pe portalul Curții de Apel Bacău, http://portal.just.ro/32, sau pe site www.ca-bacau.ro, rubrica Concursuri.

PREŞEDINTE,
LOREDANA LENUŢA ALBESCU