muncitor calificat, studii medii


LICEUL DE ARTE ”H. DARCLEE”
Expiră in 2023-10-06


Anunt


MUNCITOR CALIFICAT, studii medii, studii profesionale, cu o vechime în muncă de minimum 5 ani;

Consursul se va desfășura în perioada: 09.10.2023- 25.10.2023.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat se depun la serviciul secretariat al Liceului de Arte “H. Darclee”, în perioada 22 septembrie 2023 – 06 octombrie 2023, astfel:
 De luni până joi, între orele 0900-1400
 Vineri, între orele 0900-1200
 Menționăm că ziua de 05 OCTOMBRIE 2023 este zi liberă!

NR. CRT ETAPA DE CONCURS DATA/ PERIOADA INTERVAL ORAR LOCAȚIA
1 Depunere dosare 22.09.2023-06.10.2023
05.10.2023- LIBER luni-joi 09:00-14:00
vineri 09:00-12:00
SECRETARIAT
2 Selecţie dosare 09.10.2023 09:00-12:00 CORP A
3 Afişare rezultate inițiale 10.10.2023 15:00 AVIZIER/SITE
4 Depunere contestaţii 11.10.2023 09:00-13:00 SECRETARIAT
5 Afişare rezultate finale selecţie dosare 12.10.2023 15:00 AVIZIER/SITE
6 Proba practică 16.10.2023 09:00 CORP A
7 Afişare rezultate iniţiale proba practică 17.10.2023 10:00 AVIZIER/SITE
8 Depunere contestaţii proba practică 18.10.2023 09:00-15:00 SECRETARIAT
9 Soluţionare contestații şi afişare rezultate finale proba practică 19.10.2023 15:00 AVIZIER/SITE
10 Susţinere interviu 20.10.2023 09:00 SALĂ EXAMEN
11 Afişare rezultate iniţiale interviu 23.10.2023 16:00 AVIZIER/SITE
12 Depunere contestaţii interviu 24.10.2023 09:00-13:00 SECRETARIAT
13 Soluţionare contestaţii interviu şi afişare rezultate finale concurs 25.10.2023 15:00 AVIZIER/SITE

Relaţii suplimentare se obţin la tel. 0339401458.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvolatarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

A. Condiţii generale:
a) are cetăţenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European ( SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
• nivelul studiilor: medii, profesionale;
• constituie avantaj calificare în domeniul electric;
• vechime în muncă de minimum 5 ani;
• seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate;
• capacitate de autocontrol și de gestionare a situațiilor deosebite cu mult calm și discernământ;
• atitudine pozitivă, spirit de observație, memorie vizuală foarte bună, răbdare, viteză de reacție, capacítate de comunicare, capacítate de adaptare rapidă;

Concursul constă în:
• probă practică
• interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs (de la serviciul secretariat);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția public ;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografie pentru postul vacant de muncitor calificat :

• Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4183/2022, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 2014- Capitolul II – Drepturile copilului;
• Legea nr.319/2006- Legea privind securitatea și sănătatea în muncă – Capitolul IV –Obligațiile lucrătorilor;
• Legea nr.307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a –Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;
• Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Hotărârea nr.301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
• Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).

Tematică pentru postul vacant de MUNCITOR CALIFICAT :

1. Exploatarea instalaţiilor electrice, sanitare, de încălzire, şi a echipamentelor aferente acestora;
2. Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și norme de protecţie a muncii;
3. Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc.

Atribuții:
– efectuarea de reparaţii care sunt de domeniul electric ;
– verificarea instalaţiei electrice în şcoală (corpurile A,B,C,D,E);
– asigurarea tablourilor de pe coridoare;
– verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, coridoare, grupuri sanitare şi înlocuirea imediată a celor deteriorate sau care nu funcţionează;
– întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii;
– întreţinerea punctului P.S.I. şi semnalarea termenului de expirare a extinctoarelor ( cu o lună înainte de expirare);
– verificarea stării hidranţilor exteriori/interiori şi a căminelor de la instalaţia de gaze/săptămânal şi a exit-urilor;
– verificarea instalaţiilor din subsolul tehnic;
– participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu, cutremur, calamitate naturală;
– ordonarea materialelor din magazii, sortarea lor şi valorificarea celor uzate;
– întreţine zilnic exteriorul corpurilor de clădire A,B,C,D,E (măturat trotuar, în faţa porţilor şi intrare profesori) şi curţile aferente corpurilor de clădire A,B,C,D,E;
– supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoala sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic/săptămânal (în week-end), urmând a primi zile de recuperare, fiind responsabili de calitatea lucrărilor supravegheate sau efectuate şi răspund de buna utilitate a acestora; în cazul dispariţiei sau deteriorării bunurilor din unitate, vor aduce la cunoştinţă direcţiunii şi administratorului unităţii ;
– atribuţii de supraveghere a bunurilor unităţii de învăţământ;
– îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă ;
– utilizarea aparaturii de sonorizare a şcolii;
– răspunde direct de calitatea lucrărilor cu specific electric, efectuate în liceu, în sălile de curs şi de specialitate din corpurile A,B,C,D,E;
– verificarea gradului de protecţie, a porţilor şi a sistemului de deschidere/închidere şi remedirea defecţiunilor;
– acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice (montarea perdelelor/jaluzelelor/draperiilor, repararea yalelor/a broaştelor, a balamalelor. Atunci când situaţia o cere, va ajuta personalul de îngrijire (femei de serviciu) la curăţenie în clase şi în şcoală, în cele 4 corpuri de clădire, cu ordin de serviciu;
– deszăpezirea căilor de acces pe timp de iarnă, cu materiale antiderapante, până la asfalt, în curtea şcolii, în special, intrare elevi corp A, şi intrare profesori corp A;
– va îndeplini serviciul de pază şi va asigura securitatea la intrarea în şcoală până la încheierea ultimei ore de curs, atunci când va fi cazul, prin ordin de serviciu;
– întreruperea alimentării cu gaze, în caz de cumetrur, când apar situaţii de urgenţă;
– executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi a vopsitoriei, prin ordin de serviciu;
– sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemelor apărute în domeniul de activitate electric;
– însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi a normelor PSI.
– acordarea ajutorului şi asistenţei celorlalţi angajaţi pentru remedirea grabnică a oricărei defecţiuni apărute sau a unor lucrări de întreţinere zilnică;
– va deschide şi căra tomberoane din curtea şcolii;
– răspunderea pentru întreg inventarul din dotare;
– respectarea şi îndeplinirea în fiecare zi a graficului de lucrări necesare întocmit şi solicitat de director, administrator, cadre didactice şi personal auxiliar;
– este responsabil pentru deteriorarea voluntară sau accidentală a materialelor, echipamentelor, aparaturii din dotare şi bunurilor materiale de orice natură din şcoală etc., fiind imputate prin decizie de plată.