muncitor calificat L M


Liceul tehnologic gheorghe miron costin constanta
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic “Gheorghe Miron Costin” Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr.86 organizează concurs, în baza HG nr. 1336/28.10.2022, la sediul unității din Constanța, județul Constanța, în data de 22.09.2023, pentru ocuparea postului contractual vacant (perioadă nedeterminată) de MUNCITOR CALIFICAT I M- tâmplar, electrician, instalator sanitar în cadrul compartimentului Nedidactic.
Condiții de participare:
– Cetățenia română și domiciliul stabil in România
– Cunoașterea limbii române scris și vorbit;
– Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
– Studii generale /medii și atestat de calificare
– Nu a suferit condamnări pentru săvârșirea unei infracțiuni

Condiții specifice de participare la concurs sunt:
1. Absolvirea unei forme de învățământ din care să rezulte calificarea pentru muncitor calificat de întreținere – tâmplar, electrician, instalator sanitar
2. Vechime în exercitarea funcției – 3 ani și 6 luni
Documente necesare înscrierii la concurs:
– Cerere de înscriere adresată directorului instituției
– Copie acte de identitate (carte de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie- dacă este cazul)
– Copie acte de studii(diploma de absolvire studii generale/medii și calificare de tâmplar, electrician, instalator sanitar )
– Copie carte de muncă și /sau Raport salariat Revisal (dacă este cazul)
– Cazier judiciar în original
– Certificat de integritate comportamentală
– Curriculum Vitae
– Adeverință medicală care atestă starea de sănătate
– Caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul)
– Actele prezentate în copii vor fi aduse și în original, pentru verificarea conformității copiilor cu acestea

Calendarul de desfășurare a concursului
– Depunere dosar: 31 August – 20 Septembrie 2023, între orele 9,00-14,00, la sediul instituției;
– Selecția dosarelor și aflarea rezultatelor : 21.09.2023, ora 10,00, la sediul instituției;
– Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 21.09.2023, între orele 12,00-13,00, la sediul instituției;
– Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 21.09.2023, ora 14,00, la sediul instituției;
– Proba scrisă: 22.09.2023, ora 9,00, la sediul instituției;
– Proba practică: 22.09.2023, ora 12,00, la sediul instituției;
– Proba de interviu: 22.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Liceului Tehnologic Gheorghe Miron Costin și la telefon 0341427402.

Nu se primesc dosare incomplete!

Bibliografie și tematică:
1. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare- Cap IV- Obligațiile lucrătorilor;
2. Legea nr. 53/2003, actualizată- Codul Muncii- Capitolul Răspundere disciplinară (art.247-252);
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.1/2011-cap VIII, secțiunea 2-baza materială a învățământului preuniversitar de stat
6. Normativ pentru proiectarea și executarea și executarea instalațiilor
7. Cunoștințe de specialitate conform fișei postului