Muncitor calificat IV, șofer și antrenor asistent lupte


Clubul Sportiv „Mureșul”, Târgu Mureș, județul Mureș
Anuntul a expirat


Clubul Sportiv „Mureșul”, Târgu Mureș, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post – muncitor calificat IV (instalator) – Compartimentul achiziții publice – Investiții – Patrimoniu – Administrativ – Secretariat șl relații publice;
 • 1 post șofer I – Compartimentul achiziții publice – Investiții – Patrimoniu – Administrativ – Secretariat și relații publice;
 • 1 post antrenor asistent – Compartimentul sport – Secția lupte.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • muncitor calificat IV (instalator):
  • nivelul studiilor: medii, gimnaziale
  • certificat de calificare în meseria de instalator
  • vechime în muncă: minimum 1 an
  • cunoștințe de mecanică și lăcătușerie
  • calificarea ca fochist reprezintă avantaj
  • disponibilitate la lucru peste program și pentru program flexibil (sfârșit de săptămână și sărbători).
 • șofer I:
  • nivelul studiilor – medii/gimnaziale
  • cunoștințe de mecanică și lăcătușerie reprezintă avantaj
  • calificarea ca fochist reprezintă avantaj
  • posedă permis de conducere categoriile B, D și E
  • posedă atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR
  • posedă card tahograf
  • disponibilitate la lucru peste program și program flexibil (sfârșit de săptămână și sărbători)
  • vechime în muncă: minimum 1 an.
 • antrenor asistent lupte:
  • nivelul studiilor: studii superioare de scurtă durată în domeniul Educației fizice și a sportului
  • calificare pentru ocupația de antrenor – asistent lupte, eliberată de Centrul Național de Formare Profesională a Antrenorilor
  • carnet de șofer categoria B
  • nu se solicită vechime.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă mai jos:

 • muncitor calificat IV (instalator):
  • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile șl instituțiile publice
  • Legea nr. 69/2000
  • H G. nr. 25 din 2022
  • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cap. 1-2
  • Hotărârea nr. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de S.S.M. pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
  • Legea nr. 319/2006 a securității șl sănătății în muncă și normele metodologice de aplicare
  • Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare – I 9-94, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 17/N – 05.1995.
 • șofer:
  • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
  • Ordin nr. 355 din 24 octombrie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere
  • U. G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (republicată)
  • H G. nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  • Legea nr. 69/2000
  • G. nr. 25 din 2022
  • Ordonanța nr. 37/07.08.2007, actualizată 2015, privind stabilirea cadrului de aplicare privind perioadele de conducere, pauză și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea apăratelor de înregistrare a activității acestora
  • Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cap. 1-2
  • Hotărârea nr. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de S.S.M. pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
 • antrenor asistent:
  • Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 – Legea educației fizice și sportului
  • Regulament din 13,09,2001 de punere în aplicarea dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 14.09.2001
  • G. nr. 343 din 2011 privind aprobarea Statutului antrenorului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 2 mai 2011
  • G, nr. 25/2022
  • G. nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
  • G. nr. 924/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661/2012, modifică și completează H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
  • Legea nr. 227/2006 din 07.06.2006 privind Prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 15.06.2006
  • Legea nr. 122/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 150/2008 pentru modificarea șl completarea Legii nr. 227/2006 privind Prevenirea și combaterea dopajului în sport
  • Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare
  • Teoria antrenamentului sportiv de Ion Siclovan
  • Statutul FR Lupte.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 mai 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 31 mai 2022, ora 10.00: proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș, cu sediul în str. Parc Sportiv Municipal nr. 4, județul Mureș, telefon 0265/266.512, e-mail: cs.muresultaigumures@sport.gov.ro.