Muncitor calificat IV-I (3 posturi)


Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea“, Sibiu
Anuntul a expirat


Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea”, Sibiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muncitor calificat IV-I cu atribuții de dezinfecție, dezinsecție, deratizare la Serviciul chinotehnic;
 2. muncitor calificat IV-I cu atribuții de electrician la Biroul administrativ;
 3. muncitor calificat IV-I cu atribuți de bucătar la Biroul administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • muncitor calificat IV-I (dezinfecție, dezinsecție, deratizare) – Serviciul chinotehnic:
  • să dețină minimum studii generale;
  • să dețină/să obțină diplomă/atestat/certificat de absolvire a unui program de formare profesională (de instruire, specializare sau perfecționare) pentru specializarea agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuțiilor postului: nu este cazul.
 • pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician) – Biroul administrativ:
  • să fie minimum absolvenți de studii liceale, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
  • să dețină diplomă/atestat/certificat de absolvire a unui program de formare profesională (de instruire, specializare sau perfecționare) pentru specializarea electrician sau similar;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuțiilor postului: nu este cazul;
 • pentru postul de muncitor calificat IV-I (bucătar) – Biroul administrativ:
  • să fie minimum absolvenți de școală profesională;
  • să dețină diplomă/atestat/certificat de absolvire a unui program de formare profesională (de instruire, specializare sau perfecționare) în domeniul gastronomiei, curs bucătar;
  • vechime în muncă: 1 an;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuțiilor postului: 1 an.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 iulie 2022, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor, sau online pe e-mail: resurseumane@centrulchinologic.ro, până la data de 22.07.2022 (inclusiv), ora 24.00;
 • 13 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 septembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea”, Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu, telefon 0260/235.181, interior 28113 – Compartimentul Resurse Umane, e-mail: resurseumane@centrulchinologic.ro.