muncitor calificat iv g


SCOALA GIMNAZIALĂ”pROF. MIHAI EMILIAN MANCAȘ” DOBRENI
Anuntul a expirat


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. MIHAI EMILIAN MANCAȘ”COMUNA DOBRENI, cu sediul în Județul Neamț, strada Lascar Catargiu, nr.80, Comuna Dobreni, organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV G- 1 normă/8ore/zi, pe perioadă determinată- 1 an, în conformitate cu Hotărârea nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătitit din fonduri publice și art. 30 din Legea 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
1. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) Are cetățenie română sau cetățenia unui alt membru aal Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Stațiul economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) Cunoaște limba română, scris, citit și vorbit;
c) Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) Îndeplinește condițiile de studii, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) Nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1. alin(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin(1) lit. h).

2. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
• Nivelul studiilor: generale – 10 clase;
• Diploma sau adeverință de calificare profesională în cel puțin unul din domeniile: mecanic, instalații sanitare;
• Vechime de minim 5 ani într-un post similar sau în unul dintre domeniile detaliate;
• Cunoștințe specifice locului de muncă și în domeniul sănătății, securității în muncă și PSI;
• Abilități de relaționare- comunicare cu întreg personalul unității;
• Disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;
• Domiciliul stabil în Comuna Dobreni;

3. TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI
a) Aplicarea normelor de sănătate și securiate în muncă;
b) Norme de zidărie/electrică/instalații sanitare/lăcătușerie;
c) Clasificarea construcțiilor/instalațiilor sanitare/instalațiilor electrice.
d) Materiale pentru mortare, betoane, instalații sanitare/electrice (descriere și utilizare).
e) Lucrări de lăcătușerie mecanică de întreținere/ instalații sanitare și electrice.
f) Executarea lucrărilor de sudură și lăcătușerie// instalații sanitare și electrice.
g) Exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și echipamentelor electrice, sanitare, mobilier, clădiri;
h) Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire;
i) Atribuțiile prevăzute în fișa postului.
j) Obligațiile salariaților conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
k) Obligațiile salariaților conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
4. BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL VACANT

Legea nr.319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare: IV – Obligațiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătății; cap. Vl-Comunicarea, cercetarea. înregistrarea și raportarea evenimentelor; cap. VII-Grupuri sensibile la riscuri.
5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările și completările ulterioare: I- Dispoziții generale; cap. II- Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.
6. Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022:
7. Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile și obligțiile salariatului; încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
8. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recrutarea copiilor și tinerilor.
5. ETAPELE CONCURSULUI – CONFORM CALENDARULUI DE DESFĂȘURARE
a) Selecția dosarelor de înscriere- dosarele de înscriere se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale”Prof. Mihai Emilian Mancaș”comuna Dobreni, nr.80, str.Lascar Catargiu, județul Neamț;
b) Proba scrisă- Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul;
c) Proba practică
– Constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează;
Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
– Capacitatea de adaptare;
– Capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
– Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
– Capacitatea de comunicare;
– Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice. În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare.
Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, raport care se semnează de membrii acestei comisii.
d) Proba interviului – În cadrul interviului se testează abilități și cunoștințe impuse de post, capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidaților, comportamentul în situații de criză, inițiativa și creativitatea. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea material, originea social sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

6. Concursul se va desfășura la sediul instituției,Școala Gimnazială”Prof. Mihai Emilian Mancaș” Comuna Dobreni ,Str. Lascar Catargiu, nr. 80, Județul Neamț, după următorul calendar:

Nr.
crt Etape de concurs Data/perioada
1. Publicarea anunțului 11.09.2023
2. Depunerea dosarelor 11.09.2023-22.09.2023
între orele 10.00-14.00
3. Verficarea și selecția dosarelor 25.09.2023, între orele 9.00-
12.00
4. Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 25.09.2023, ora 12.30
5. Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 25.09.2023, ora 12.30- 14.30
6. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 25.09.2023 ora 16.00
7. Proba scrisă 26.09.2023 între orele 9.00-
11.00
8. Afișarea rezultatelor probei scrise 26.09.2023 – ora 12.00
9. Depunerea contestațiilor după proba scrisă 26.09.2023 între orele 14.00-
15.30
10 Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă 27.09.2023, ora 12.00
11. Proba practică 28.09.2023, între orele
9.00-11.00
12. Afișarea rezultatelor probei practice 28.09.2023- ora 12.00
13. Depunerea contestațiilor după proba practică 28.09.2023- intre orele 13.00-
14.00
14. Afișarea rezultatelor după contestații la proba practică 28.09.2023-ora 15.30
15. Proba interviului 29.09.2023 între orele
8.00-10.00
16. Afișarea rezultatelor la interviu 29.09.2023- ora 11.00
17. Depunerea contestațiilor după interviu 29.09.2023 între orele
11.00-12.00
18. Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 29.09.2023 – ora 13.00
19. Afișarea rezultatelor finale 29.09.2023 – ora 15.30.

Participă la proba următoare numai candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte la proba scrisă.. După afișarea rezultatelor obținute la fiecare dintre cele 4 etape (selecția dosarelor, proba scrisă, proba practică, interviu) candidații nemulțumiți pot depune contestații în termenul prevăzut în calendar.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Școlii Gimnaziale ”Prof. Mihai Emilian Mancaș”,comuna Dobreni, imediat după soluționarea contestațiilor.
Rezultatul final este media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu, care trebuie să fie minim 50 de puncte.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Secretariat- tel. 0233242520.
7. DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VOR CUPRINDE:

a) Formular de înscriere la concurs adresată directorului instituției (modelul se solicit la secretariat);
b) Copie după certificatul de naștere;
c) Copie după actul de identitate;
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) Copia carnetului de muncă, sau după caz, raport REVISAL sau o adeverință în original, care atestă vechimea în muncă,în meserie și/sau în specialiatatea studiilor;
f) cazier judiciar-original sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Aceasta conține în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății- original ;
h) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum vitae, model comun european.
Notă:. Actele prevăzute la punctele b,c,d,e vor fi prezentate și în original, în vederea certificării cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs. Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.
D I R E C T O R,
Prof. Secară Daniela