Muncitor calificat I (agent de curățenie)


Senatul României
Anuntul a expirat


Senatul României, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale vacante de muncitor calificat I (agent de curățenie) – la Direcția generală administrare patrimoniu, Direcția administrativă, Serviciul administrativ.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


  • studii profesionale, generale sau medii;
  • vechime în muncă solicitată – minimum 2 ani;
  • fără antecedente penale;
  • certificat/diplomă de calificare în ocupația de „agent de curățenie”, acreditat conform legii;
  • recomandare de la unul din locurile de muncă anterioare.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 mai 2022, între orele 10.30 și 13.00.
  • Proba scrisă/practică va avea loc pe data de 31 mai 2022, ora 10.30.
  • Proba interviu va avea loc pe data de 07 iunie 2022, ora 10.30.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 www.senat.ro, persoane de contact: Cristina Diana Tănase, Gabriela Radu, telefon: 021/414.26.74, zilnic între orele 10.30 și 13.00.