Muncitor calificat bucătar, Îngrijitoare


Grădinița „Licurici”, București
Anuntul a expirat


Anunt


1. Denumirea postului – 1 post îngrijitoare, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – medii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
2. Denumirea postului – 1 post muncitor calificat Bucătar, vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: generale/liceale
– vechime în specialitate studiilor, necesare ocupării postului: este un avantaj
– atestat ANC – curs de bucătar
I) Conditii generale prevazute de art 3 HG 286/2011 modificata prin HG 1027/2014 :
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii, si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– 04.10.2023 ora 9:30, proba scrisă, la sediul Grădiniței ”Licurici” din b-dul Dacia nr. 134, Sector 2
– 10.10.2023 proba practică și interviul, în aceeași zi de la ora 09:30, la sediul Grădiniței ”Licurici” din b-dul Dacia nr. 134, Sector 2
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul Grădiniței ”Licurici”, respectiv până pe 28.09.2023, în intervalul orar 09:00 – 11:00.
DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:
-cerere de inscriere la concurs adresata directorului unitatii
-curriculum vitae
-copie act de identitate
-copie certificat de nastere
-copie certificat de casatorie (daca este cazul)
-copie acte de studii
– copie carte de muncă/raport Revisal
-copie certificat curs calificare-bucatar (pentru postul de muncitor calificat bucătar)
-cazier judiciar
-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Bibliografia pentru ocuparea postului
– Muncitor calificat bucătar:
• Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
• ORDIN nr. 976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
• Hotararea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
• Ordinul MS 261 din 2007 – Normele tehnice privind curătarea, dezinfectia și sterilizarea in unititile sanitare
– Definiții curățarea și dezinfecția (Cap.I)
– Curățarea și dezinfecția (Cap.II 9i Cap.III)

– Îngrijitoare:
• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Ordinul nr.261/2007 privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare – M.O.nr.128/2007.

Pentru relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului:
Grădinița ,,Licurici”, bulevardul Dacia, nr. 134, sector 2, București, telefon: 0212104790, e-mail: licuricigradinita@yahoo.com.