MUNCITOR CALIFICAT – BUCĂTAR


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48, Brăila
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 Brăila
organizează concurs în perioada 25-27 septembrie 2023 pentru ocuparea a 1 post de muncitor calificat bucătar, perioadă nedeterminată

Pentru a ocupa 1 post contractual vacant, candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.15 al Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/08.11.2022, cu modificările și completările ulterioare:
CONDIŢII GENERALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui
stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei
Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii
naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face
o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care
candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului
de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care
s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă
a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind
Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.
76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice
Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
CONDIŢIILE SPECIFICE –conform fișei postului
1. Nivelul studiilor – medii diplomă 12 clase ;
2. Certificat de calificare profesională pentru meseria de bucătar
3. Vechime în muncă 5 ani
4. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ, cu copiii şi părinţii;
5. Abilităţi de muncă în echipă;
6. Curs de igienă
7. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
8. Cunoştinţe în domeniul Securităţii în Muncă şi PSI.
CONCURSUL SE VA ORGANIZA CONFORM CALENDARULUI URMĂTOR:
1. Depunerea dosarelor 01-21 septembrie 2023-interval orar 10,00-13,00;
2. 22 sept 2023 – evaluarea dosarelor ;
3. 22 sept 2023, ora 14.00 – afișarea rezultatelor evaluarii dosarelor;
4. 22 sept 2023,orele 14.00 – 14.30 – depunere contestații evaluare dosare;
5. 22 sept 2023, ora 15.30 – afișarea rezultatelor după contestații;
6. 25 sept 2023, intervalul orar 13,00-15,00 proba scrisă;
7. 25 sept 2023, ora 16,00 afișarea rezultatelor
8. 25 sept 2023, intervalul orar 16,00-16,30 depunerea contestațiilor
9. 25 sept 2023, ora 17,00 afișarea rezultatelor după contestații
10. 26 sept 2023, ora 9:00 – proba practică;
11. 26 sept 2023, ora 13.30 – afișarea rezultatelor proba practică;
12. 26 sept 2023, orele 13.30 – 14.00 – depunere contestații proba practică;
13. 26 sept 2023, ora 16.00 – afișare rezultate după contestații;
14. 27 sept 2023, ora 13.00 – proba de interviu;
15. 27 sept 2023, ora 14.30 – afișarea rezultatelor probă de interviu;
16. 27 sept 2023, orele 14,30 – 15.00 – depunere contestații probă de interviu;
17. 27 sept 2023 ora 15.30 – afișare rezultate după contestații;
18. 27 sept 2023, ora 16:00 – afișarea rezultatelor finale.
NOTĂ: Toate probele sunt eliminatorii.
Candidații care nu au obținut nota 5,00 la proba scrisă nu vor participa la
proba practică.
Candidații care nu au obținut nota 5,00 la proba practică nu vor participa la
proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul unității de ȋnvățământ, până la data de 21.09.2023, ora 13.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, ȋntre orele 10.00 – 12.00, la Grădinița cu program prelungit nr. 48, cu sediul ȋn Brăila, str. Școlilor nr 83, la telefon 0239 671177, compartimentul secretariat.
DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea
de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, REVISAL, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,care să ateste vechimea în muncă.
postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis
infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările
ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ,
sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate
presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte
categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea
psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.
Documentele solicitate vor fi îndosariate în ordinea menționată, într-un dosar cu șină (de carton) care va fi înregistrat la secretariatul unității.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei practice a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI
• Fişa postului muncitor calificat bucătărie (se găseşte la sediul instituției);
• Retetar preparare produse alimentare în unitățile de alimentație public
• OUG Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor modificările ulterioare;
• Legea 53/2003 Actualizată-Codul Muncii, Răspunderea disciplinară,art.247,art.252(4) modificările ulterioare.
• Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei modificările ulterioare ( Cap. VI- Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică);
• OMS Nr. 261/2007 – Aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea cu modificările ulterioare;
• Hotarârea nr.924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
• Ordinul nr.1563/2008 din 12.09.2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și scolarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentatii sănătoase pentru copii
• Codul de etică şi deontologie profesională( se găseştela sediul unității);
• Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă – obligaţiile lucrătorilor;
• Legea 123/2008 pentru o alimentație sănătoasa în unitățile de învățământ preuniversitar
• Norme de igienă în unitățile de alimentație publică( Ordinul M.S. 1225/2003 cu modificările și completările ulterioare privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă; Ordinul M.S. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea , depozitarea , păstrarea , transportul și desfacerea produselor).
• Igiena de Mioara Mincu, 2000, ed. Universul
TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI
 Instrucțiuni proprii specifice locului de muncă
 Noțiuni fundamentale de igienă
 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
 Valoarea nutritivă a produselor alimentare folosite în prepararea hranei cu respectarea listei prevăzute de O.M.S.P 1563/2008
 Intocmirea listei de alimente pe baza meniului aprobat
 Retete de mancăruri alese din bucătăria românească cu respectarea listei alimentelor pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
 Igiena alimentației
 Reguli de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență
Notă:
Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

Director, Secretar,
Prof. Goliță Andreea Milea Lenuța