Muncitor calificat


Primăria Comunei Miclești
Expiră azi


Anunt


• 1 post- muncitor calificat
I. Condiții generale de participare la concurs (cf.H.G. 1336/2022):
– are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de families au de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II.Condiții specifice de desfășurare a concursului:
– studii: generale sau medii
– certificat de calificare
– permis de conducere: categoria B.
III. Dosarul de înscriere la concurs, trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute in H.G. 1336/2022.
În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, candidații vor depune pana in data de 29.09.2023 ora 16.00 -dosarul de concurs la Compartimentul Resurse Umane si Relatii cu Publicul din cadrul Primariei comunei Miclesti- care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
IV. Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul și proba practică.
Concursul se va organiza conform următorului calendar:
a) depunerea dosarelor de concurs 29.09.2023 ora 16.00
b) proba scrisă 06.10.2023, ora 10.00
c) interviul 10.10.2023 ora 10.00
d) proba practică 12.10.2023, ora 14.00
e) notarea probei scrise și comunicarea rezultatelor- maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei
f) depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la proba scrisă – maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise
g) soluționarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației
h) afișare rezultate finale 16.10.2023 ora 9.00
i) după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ,, ADMIS”, respectiv, ,, RESPINS”, prin afișare la sediul – primariei comunei Miclesti în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
V. BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, actualizată;
3. Legea 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, actualizată.
Proba practică va consta în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor în vederea ocupării posturilor şi se va desfăşura în baza unui plan stabilit de comisia de concurs

Relații suplimentare se pot obține de la: Compartimentul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, telefon 0235348135., e-mail contact@primariamiclesti.ro / pe site-ul www.primariamiclesti.ro; persoană de contact Olaru Cristina Dana.