muncitor calificat


UAt cOMUNA ARBORE
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Muncitor calificat IV – din cadrul compartimentului Serviciul public de întreținere drumuri comunale și deszăpezire

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

– studii generale;
– permis de conducere categoria C;
– certificat de calificare – maşinist maşini terasament, specializare buldoexcavator;
-vechime: nu este cazul;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr.crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 18.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria comunei Arbore, cu sediul în Arbore, strada Luca Arbure, nr. 151 județul Suceava. 18.09.2023 – 29.09.2023 interval orar 8,00 – 16,00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023 ora 10,00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023 ora 10,00 – 04.10.2023 ora 10,00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023 ora 13,00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023 ora 10,00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.10.2023 ora 15,00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023 ora 15,00 – 11.10.2023 ora 15,00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023 ora 16,00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023 ora 10,00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023 ora 12,00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023 ora 12,00 – 13.10.2023 ora 12,00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.10.2023 ora 12,00
15. Afişarearea rezultatului finalal al concursului 14.10.2023 ora 14,00

BIBLIOGRAFIE*/TEMATICĂ

pentru ocuparea postului, temporar vacant de Muncitor calificat IV
din cadrul compartimentului Serviciul public de întreținere drumuri
comunale și deszăpezire

1. Constituția României– republicată, modificată şi completată (M.Of. 767/2003);
cu tematică Titlul I-Principii generale, Titlul II- Libertațile și îndatoriile fundamentale, Cap.I –Dispozitii comune, Cap II-Drepturile si libertațile fundamentale, Cap III- Îndatoriri fundamentale, Titlul III –Autoritați publice
2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile și completările ulterioare.
cu tematica Cap.III –Obligațiile angajatorilor, Cap.IV-Obligațiile lucrătorilor, Cap.VI-Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor
3. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
cu tematica Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.
cu tematica Cap.I- Dispoziții generale, Cap II- Vehiculele și Cap V- Reguli de circulatie,
5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.
cu tematica Titlul II-Contractul individual de muncă, Titlui III- timpul de muncă și timpul de odihnă.

*Se vor avea învedere formele actualizate, cu toate modificările și completările la zi

BIBLIOGRAFIE*/TEMATICĂ

pentru ocuparea postului, temporar vacant de Muncitor calificat IV
din cadrul compartimentului Serviciul public de întreținere drumuri comunale și deszăpezire

1. Constituția României– republicată, modificată şi completată (M.Of. 767/2003);
cu tematică Titlul I-Principii generale, Titlul II- Libertațile și îndatoriile fundamentale, Cap.I –Dispozitii comune, Cap II-Drepturile si libertațile fundamentale, Cap III- Îndatoriri fundamentale, Titlul III –Autoritați publice
2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile și completările ulterioare.
cu tematica Cap.III –Obligațiile angajatorilor, Cap.IV-Obligațiile lucrătorilor, Cap.VI-Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor
3. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
cu tematica Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.
cu tematica Cap.I- Dispoziții generale, Cap II- Vehiculele și Cap V- Reguli de circulatie,
5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.
cu tematica Titlul II-Contractul individual de muncă, Titlui III- timpul de muncă și timpul de odihnă.

*Se vor avea învedere formele actualizate, cu toate modificările și completările la zi

A. Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT
Grad professional: III

B. Nivelul postului:
– funcţie contractuală

C. Scopul principal al postului:
– executarea lucrărilor necesare cu buldoexcavatorul din dotarea Primăriei comunei Arbore precum și întreținerea acestuia;

D. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI :
– Pregătire de specialitate : studii medii si atestat maşini utilaj greu construcţii şi terasamente;

E. ATRIBUTII :
a) sa întrețină și să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare;
b) sa execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, avand obligația să respecte normele de securitate a muncii specifice lucrării respective;
c) sa respecte programul și norma de lucru pentru a nu perturba fluxul tehnologic;
d) să execute lucrări de deszăpezire pe drumurile comunale ;
e) execută lucrări de întreținere a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apei fluviale ;
f ) va executa lucrări de întreținere și reparații a drumurilor comunale prin balastare și nivelare ;
g) va efectua intervenții în albie pentru regularizarea cursurilor de apă ;
h) va participa la instruire si in situatii de urgentă cu cei de la SVSU.
I) il va inlocui de domnul Checherita Gheorghe Luca- sofer autospeciala, in situaţiile in care acesta se află în concediu de odihnă, concediu medical sau alte concedii prevăzute de lege

Obligatii pe linie de securitate si sanatate in munca:
a) să se prezinte la lucru respectând traseul și durata de deplasare stabilite în fișa de instruire individuală;
b) să acorde o atenție deosebită deplasării pe drumul național ( DN 2K), acordând prioritățile necesare;
c) sa nu se prezinte la lucru în stare de oboseală, sub influența băuturilor alcoolice, bolnav sau sub influența medicamentelor care reduc capacitatea de conducere a autovehiculelor;
d) să participe la instruirile periodice pe linie de P.S.I., securitate și sanatate în munca;
e) să utilizeze corect echipamentul de protecție individuală aflat în dotare, iar atunci când nu mai corespunde să solicite înlocuirea lui;
f) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
g) să comunice imediat angajatorului și/sau lucratorilor desemnati orice situație de munca despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securiataea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
h) să iși însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securitătii și sanatății în muncă și măsurile de aplicare a acestora