muncitor calificat


Primaria comunei Pogana , judetul Vaslui
Anuntul a expirat


Anunt


Anunțul a fost rectificat la solicitarea instituției angajatoare conform documentului atașat următor:

Document atașat corectat

Primaria comunei Pogana , judetul Vaslui
organizeaza in conditiile prevazute de Hotararea de Guvern nr 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant , de muncitor calificat , treapta profesionala I , 8 ore/zi , durata nedeterminata , in cadrul serviciului de alimentare cu apa ;

I. Conditii generale de ocupare a postului (art 15 din HG 1336 / 2022 ) ;

– Are cetatenia romana sau cetatenia altor state UE , a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European sau cetatenia Confederatiei Elvetiene ;
– Cunoaste limba romana scris si vorbit ;
– Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Are capacitatea deplina de exercitiu ;
– Are are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate ;
– Indeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
– Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Conditii specifice de participare (art 16 din HG 1336 / 2022 ) :

– Studii medii (absolvite cu / sau fara diploma de bacalaureat) ;
– Vechime in specialitatea studiilor : minim 12 lumi ;
– Permis de conducere , minim categ. B ;
– Disponibilitatea de a lucra , ocazional , in week end si sarbatori legale ;

III. Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente (art 35 din HG 1336 / 2022) :

– formular de înscriere la concurs , conform Anexei 2 ;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ;
– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
– certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
– curriculum vitae, model comun european.

IV. Depunerea dosarelor de inscriere (art 34 din HG 1336 / 2022) :
– In termen de 10 zile lucratoare de la afisare anuntului , respectiv pana la data de 25.08.2021 ora 16.00 la secretariatul UAT Pogana (tel: 0235/411064 ; primariapogana@yahoo.com) ;

V. Selectia dosarelor (art 36 alin (1) din HG 1336 / 2022) :
– In termen de 2 zile lucratoare , de la data expirarii termenul prev. la Cap. IV , adica 29.08.2023 .

VI. Conditii de desfasurare a concursului :

– Proba scrisa – 06.09.2023 ora 09.00 la sediul UAT Pogana . Punctaj maxim 100 pct .
– Comunicarea rezultatului probei scrise – 07.09.2023 , pana la ora 16.00 ;
– Interviu – 08.09.2023 ora 09.00 la sediul UAT Pogana . Punctaj maxim 100 pct .
– Probele sunt eliminatorii . Punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte ;
– Rezultatele finale ale concursului se afiseaza in maxim 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor pentru ultima proba .

VII. Bibliografie concurs :

– Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ;
– Legea 53/2003 – Codul Muncii
– OUG 57/2019 – Codul Administrativ