mUNCITOR bUCĂTAR, PORTAR, INGRIJITOR


colegiul național pedagogic ”stefan cel mare” BACAU
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, cu sediul în Bacău, strada Spiru Haret nr. 6, județul Bacău, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022:
Denumirea posturilor:
 1 post portar – I, G, post vacant pe perioadă nedeterminată.
 1 post muncitor – III,G (bucătar) – post vacant pe perioadă nedeterminată.
 1 post îngrijiror – I,G post vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Conţinutul dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă şi/sau extras din REVISAL, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; pentru cei care depun declaraţie la însciere, cazierul va fi adus până cel târziu la data concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae (model european);
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.
Actele prevăzute la literele b, c şi d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

I. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale – PORTAR:
1. nivelul studiilor – gimnaziale/şcoală profesională/studii medii;
2. absolvent/înscris la cursul de calificare de bază „agent de securitate (pază)” cu atestat pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate (pază);
3. experienţa în domeniu constituie un avantaj;
4. fără vechime.
II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale – BUCĂTAR:
1. nivelul studiilor – studii 10 clase /medii;
2. absolvent/înscris la curs de calificare profesională/şcoală profesională– în calificarea bucătar.
3. experienţa în domeniu constituie un avantaj;
4. curs de igienă – modulul II, constituie un avantaj;
5. fără vechime.
III. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale – ÎNGRIJITOR:
1. nivelul studiilor – studii generale;
2. experienţa în domeniu constituie un avantaj;
3. curs de igienă – modulul I, constituie un avantaj;
4. fără vechime.

Grafic de desfăşurare probe de concurs:
 preluare dosare în perioada 07.09.2023-20.09.2023 interval orar 800-1500
 rezultat selecţie dosare 21.09.2023, ora 1200
 contestaţii la selectarea dosarelor de concurs 22.09.2023 în intervalul orar 800-1200
 afişare rezultat după contestaţii în 22.09.2023, ora 1700
 proba scrisă în data de 25.09.2023, ora 9.00, la sediul instituției
 afişare rezultate la proba scrisă în data de 25.09.2023, ora 1700
 depunere contestaţii la proba scrisă în data de 26.09.2023, interval orar 800-1200
 afişare rezultate după contestaţii la proba scrisă în 26.09.2023, ora 1700
 probă practică în data de 27.09.2023, ora 9.00, la sediul instituției, pentru posturile contractuale de muncitor – (bucătar) și îngrijitor
 afişare rezultate la proba practică în data de 27.09.2023, ora 1700
 proba interviu în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției
 afişare rezultate la proba de interviu în 28.09.2023, ora 1700
 depunere contestaţii la proba de interviu în 29.09.2023 interval orar 800-1200
 afişare rezultate la proba de interviu după contestaţii în 29.09.2023, ora 1600
 afişare rezultate finale în 29.09.2023 ora 1700.

Concursul şi notarea probelor se va desfășura astfel:
1. Proba scrisă (maxim 100 puncte, minim 50 puncte) .
2. Candidatii care obţin peste 50 de puncte la proba scrisă, sunt declarati admişi pentru a participa la proba practică, respectiv proba de interviu.
3. Proba practică (maxim 100 puncte, minim 50 puncte) numai pentru posturile contractuale de muncitor – (bucătar) și îngrijitor
4. Interviu/ Evaluarea CV-ului (maxim 100 puncte, minim 50 puncte).
5. Interviul va consta în întrebări din tematica anuntață.
6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, practică şi interviu numai pentru posturile contractuale de muncitor – (bucătar) și îngrijitor.
7. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu pentru postul contractual de portar.
8. Se va considera admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final dintre candidaţii care au concurat pe acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar pe fiecare probă de concurs adică minim 50 puncte.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru ocuparea postului de portar:
1. Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – actualizată;
2. Legea 319/2006, actualizată – capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
4. Fişa postului – paznic;
5. Legea 53/2003 actualizată – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 4183/2022;
8. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
TEMATICA CONCURSULUI:
1. Elemente de legislaţie privind structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţămânr;
2. Elemente de legislaţie privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
3. Elemente de legislaţie privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.
4. Elemente de legislaţie privind asigurarea protecţiei civile.
5. Norme de securitate şi sănătate în muncă.
6. Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru ocuparea postului de muncitor III – bucătar:
1. Legea 319/2006 – capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
3. Fişa postului – muncitor III, bucătar;
4. Legea 53/2003 actualizată – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 4183/2022;
7. Ordin nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
8. Ordin nr. 1225/5031 din 24.12.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind insuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
9. Rețetar general, ediția a X-a, autori Dan Chiriac, Violeta Borzea și Daniela Chiriac, Editura Național, 2008.
TEMATICA CONCURSULUI:
1. Elemente de legislaţie privind structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ;
2. Elemente de legislaţie privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă;
3. Elemente de legislaţie privind asigurarea protecţiei civile;
4. Norme de igienă în muncă;
5. Efectuarea unui meniu alimentar.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru ocuparea postului ÎNGRIJITOR:
1. Legea 319/2006 – capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
3. Fişa postului – îngrijitor;
4. Legea 53/2003 actualizată – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 4183/2022;
7. Ordin nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
8. Ordin nr. 1225/5031 din 24.12.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind insuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.

TEMATICA CONCURSULUI:
1. Elemente de legislaţie privind structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ;
2. Elemente de legislaţie privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă;
3. Elemente de legislaţie privind asigurarea protecţiei civile;
4. Norme de igienă în muncă;
5. Efectuarea curățeniei în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei situat în Bacău, str. Spiru Haret nr.6 şi la telefon 0234570582. Persoană de contact: secretar șef Iacobeanu Emilia.