Muncitor-Bucătar calificat


liceul tehnologic anghel saligny bacau
Expiră in 2023-10-05


Anunt


Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante conform H.G. nr. 1336/2022, HG 1027/2014 cu respectarea prevederilor OUG 80/2022 în cadrul instituţiei.

1. Denumirea postului: Muncitor calificat- Bucătar calificat, cu studii M și diplomă de Bacalaureat, 1 normă post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, 8H/zi, 40h/săptămănă.
2. Scopul principal al postului: prepararea hranei

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) declarație GDPR

Condiții generale de participare la concurs post muncitor- bucătar calificat

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice
prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs post muncitor :

– nivelul studiilor: studii M cu diplomă de Bacalaureat
– Minim 3 ani vechime în specilitatea postului
– Diplomă calificare -Bucătar

BIBLIOGRAFIE:

• Legea 477/2004 – Codul de conduită al personalului contractual din cadrul autorităților și
• instituțiilor publice;
• Ordinul nr. 976/1998 (MSP) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția,
• prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și
• completările ulterioare;
• Ordinul 1456/2020 – pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea,
• educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

TEMATICĂ:

• Măsuri necesare asigurării securității bunurilor culturale amplasate în exteriorul clădirilor, în programul de întreținere a spațiului verde;
• Pregătirea spațiilor exterioare pentru sezonul rece;
• Măsuri necesare privind asigurarea că instalaţia/echipamentul din dotare este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;
• Masuri de întreținere a clădirilor;
• Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

Concursul se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău după cum urmează:

Nr. crt Etape desfășurare concurs Data/perioada
1 Depunere dosare 19.09-05.10.2023
2 Selectia dosarelor 06.10.2023
3 Afisare rezultate selectie dosare 06.10.2023
4 Depunere contestatii selectie dosare 07.10.2023- ora 12:00
5 Afisare rezultate contestatii 07.10.2023- ora 16:00
6 Proba practică 10.10.2023- ora 12:00
7 Rezultate probă practică 10.10.2023- ora 16:00
8 Depunere contestatii probă practică 11.10.2023- ora 12:00
9 Rezultate depunere contestații 11.10.2023- ora 16:00
10 Interviu 12.10.2023-ora 12:00
11 Rezultate interviu 12.10.2023-ora 14:00
12 Rezultate finale 12.10.2023-ora 16:00

Dosarele de înscriere se depun, la secretariatul instituției, la sediul unității (str. Vasile Alecsandri, nr.18, Bacău
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe siteul www.posturi.gov.ro și pe siteul instituției www.ctas.ro.

Persoana de contact: Secretar Șef Dohotaru Denisa
Nr. contact 0234515254