muncitor


Primăria Oraşului Băile Tuşnad, județul Harghita
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Primăria oraşului Băile Tuşnad, cu sediul în Băile Tuşnad, str. Oltului nr. 114 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022, după cum urmează:
Numărul posturilor vacante: 1 (unu)
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT treapta I (zidar)
Nivelul postului: post contractual de execuție
Compartimentul: Întreținere străzi
Perioada: nedeterminată
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 5zile/săptămână

Condiţii de participare:
Condiții generale de participare sunt cele prevăzute de art.15 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiții specifice de participare
– 5 ani vechime în muncă
– calificare în meseria zidar
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)curriculum vitae, model comun european.
Bibliografia:
– Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, Capitolul, III Secţiunea 1 – Obligaţiile generale ale angajatorilor și Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor, Normele de aplicare aprobate prin HG nr. 1425/2006;
– Art. 549-562 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicat, Capitolul II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6.

Calendarul de desfășurare al concursului
Nr. Crt. Activități Data și ora Locul
1 Publicarea anunțului 19 septembrie 2023 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.
2 Depunerea dosarelor de înscriere 19 septembrie 2023 – 03 octombrie 2023 între orele 09,00-14,00 Sediul primăriei orașului Băile Tușnad.
3 Selecția dosarelor 04 octombrie 2023 Sediul primăriei orașului Băile Tușnad.
4 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 04 octombrie 2023 12,00 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.
5 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 05 octombrie 2023 între orele 09,00-12,00 Sediul primăriei orașului Băile Tușnad.
6 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 05 octombrie 2023 16,00 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.
7 Susținerea probei scrise 11 octombrie 2023 Între orele 09,00-11,00 Sediul primăriei orașului Băile Tușnad.
8 Afișarea rezultatelor după proba scrisă 11 octombrie 2023 14,00 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.
9 Depunerea contestațiilor după proba scrisă 11 octombrie 2023 între orele14,00-15,00 Sediul primăriei orașului Băile Tușnad.
10 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 11 octombrie 2023 17,00 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.
11 Susținerea interviului 12 octombrie 2023 09,00 Sediul primăriei orașului Băile Tușnad.
12 Afișarea rezultatelor după interviu 12 octombrie 2023 12,00 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.
13 Depunerea contestațiilor după interviu 12 octombrie 2023 12,00-13,00 Sediul primăriei orașului Băile Tușnad.
14 Afișarea rezultatelor după contestațiile depuse 12 octombrie 2023 15,00 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.
15 Afișarea rezultatelor finale 12 octombrie 2023 16,00 Sediul și siteul primăriei orașului Băile Tușnad.

Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei orașului Băile Tușnad, persoana de contact Gorbe Izabella, telefon 0742-572979.