mUNCITOR


scoala gimnaziala rosiori, comuna rosiori
Expiră in 2023-10-10


Anunt


Concurs pentru ocuparea a 0,5 post contractual vacant de Muncitor,
studii medii, perioadă nedeterminată

A. CONDIŢII GENERALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS
1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. CONDIŢIILE SPECIFICE NECESARE
1. Studii medii/profesionale/liceale;
2. Aviz medicina muncii, cu mențiunea „apt medical și apt psihologic”;
3. Aviz de integritate comportamentală, conform Legii nr. 118/2019;
4. Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă si tehnico-sanitare;
5. Deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații;
6. Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;
7. Deprinderi pentru utilizarea ustensilelor de lucru precum şi a produselor de curăţenie;
8. Răspundere privind inventarul încredinţat;
9. diplomă sau adeverinţă de calificare profesională în cel puţin unul din domeniile: electric, construcţii, instalaţii, fochist;
10. Vechime minim 1 an
11. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă şi în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi PSI;
12. Disponibilitatea efectuării altor sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
13. Abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii;
14. Disponibilitate pentru un program flexibil.

C. CONCURSUL SE VA ORGANIZA CONFORM CALENDARULUI URMĂTOR:
1. 18 septembrie 2023 – publicare anunț
2. 10 octombrie 2023, ora 10:00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
3. 11 octombrie 2023, ora 16.00 – evaluare dosare și afișare rezultate
4. 12 octombrie 2023, orele 9:00 -10:00 – depunere contestații
5. 12 octombrie 2023, orele 16:00 – soluționare contestații, afișare rezultate
6. 13 octombrie 2023, începând cu ora 9:00 – probă scrisă
7. 16 octombrie 2023, ora 09:00 – afisare rezultate
8. 16 octombrie 2023, ora 9 – 10 – depunere contestații
9. 16 octombrie 2023, ora 16:00 – afisare rezultate după contestații
10. 17 octombrie 2023, începând cu ora 9:00 – interviu
11. 18 octombrie 2023, ora 9:00 – afisare rezultate
12. 18 octombrie 2023, ora 10:00 – 11:00 – depunere contestații
13. 18 octombrie 2023, ora 16:00 – afisare rezultate finale

D. ETAPE CONCURS:
a. Selecția dosarelor
b. Proba scrisă
c. Interviu

E. DOSAR DE CONCURS CARE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, cu specificarea postului pentru care participă la concurs;
2. copie certificat de nastere și certificat de căsătorie (dacă e cazul);
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere până la prima etapa a concursului – selecția dosarelor
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
7. curriculum vitae;
8. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat
La depunerea dosarelor se vor prezenta și documentele în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

F. BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătăţii; cap. VI- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII-Grupuri sensibile la riscuri.
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. II- Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
3. Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ.
4. Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
5. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă în instituțiile publice.

G. TEMATICĂ
a. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
b. Norme de zidărie/electrică/instalații sanitare/lăcătușerie/fochist
c. Clasificarea construcţiilor/instalațiilor sanitare/instalațiilor electrice/centrale termice
d. Materiale pentru mortare, betoane, instalații sanitare/electrice (descriere şi utilizare)
e. Lucrări de de întreţinere/ instalații sanitare și electrice
f. Executarea lucrărilor de instalații sanitare și electrice
g. Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, sanitare, mobilier, clădiri etc.
h. Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire etc.
i. Atribuţiile prevăzute în fişa postului
j. Obligaţiile salariaţilor conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
k. Obligaţiile salariaţilor conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Dosarele de înscriere se depun, până pe 10 octombrie 2023, ora 10:00, la sediul unității.

Relaţii suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 – 16:00 la tel. 0239699497, sau pe scoala.rosiori@yahoo.com.