MUNCITOR


COLEGIUL TEHNIC ,,ALEXANDRU ROMAN,, ALESD, BIHOR
Anuntul a expirat


Anunt


Nr. 6668 din 13.09.2023

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman’’ cu sediul în localitatea Aleșd strada Ciocârliei nr.4 județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor, normă întreagă, post contractual vacant, perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
• nivelul studiilor: generale de 10 clase
• nu necesită vechime în muncă
Condiţii de participare la concursul de ocupare a postului conform Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
• cazierul judiciar
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
1. Proba de dosare:
• selecţia dosarelor: 28.09.2023, ora 14.00 la sediul instituţiei
• afișarea rezultatelor: 28.09.2023, până la ora 16.00
• depunere contestații: în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei de dosare
• afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 02.10.2023 ora 12.00
2. Proba practică:
• se va desfășura în data de 05.10.2023 ora 14.00 la sediul instituției
• afișarea rezultatelor: 06.10.2023, până la ora 10.00
• depunere contestații: până în data de 09.10.2023 ora 14.00
• afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 09.10.2023 ora 16.00
4. Proba interviu:
• se va desfășura în data de 10.10.2023 ora 14.00 la sediul instituției
• afișarea rezultatelor: 10.10.2023 ora 16.00
• depunere contestații: 11.10.2023 ora 16.00
• afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 12.10.2023 ora 10.00
Afișarea rezulatatelor finale: 12.10.2023 ora 16.00

Termen de depunere dosare: (10 zile lucrătoare de la afişare): 14.09.2023-27.09.2023, între orele 10.00-16.00 la sediul instituţiei, birou secretariat.
Relații suplimentare la tel. 0259342332.

Director:
Prof. Monica MOISIN

Afișat la: 13.09.2022