muncitor


ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUNGETANI, COMUNA FĂUREȘTI, JUDEȚUL VALCEA
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială,sat Bungețani, comuna Făurești, cu sediul în Făurești, str. Olteniei nr. 63, jud. Valcea, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială, Sat Bungețani, comuna Fauresti
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Muncitor sunt:
-Studii: gimnaziale
-Vechimea în muncă: nu se solicită
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Muncitor sunt:
-Studii: calificare în unul din domeniile: electrician, tâmplar, fochist, mecanic sau instalator
-Vechimea în muncă: nu necesita
-Vechime în specialitatea studiilor: nu necesită

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 12.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Gimnaziala, sat Bungețani cu sediul în Făurești, str. Olteniei nr. 63, jud. Valcea 26.09.2023, ora 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 04.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 06.10.2023, ora 09.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 06.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 06.10.2023, ora 12.30-14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 17.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 18.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.10.2023, ora 09.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 07.10.2023, ora 10.00

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant -Muncitor
• Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
• Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;
• Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare ; (Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor) ;
• Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară” ,
• Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor,

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant –Ingrijitor
• Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
• Noţiuni fundamentale de igienă.
• Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.
• Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant –Muncitor intretinere IV
• Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare ; (Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor) ;
• Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară” ,
• Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor,
• OMEC nr. 4183/2022 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; – atributiile personalului administrativ

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant –Muncitor intretinere IV
– Atributiile muncitorului conform fisei postului
– Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.
– Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
– Respectarea normelor SSM si PSI conform Legii 319/2006 si Legii nr. 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Relaţii suplimentare la sediul unității, persoană de contact: Răcănel Armand Gabriel, director, telefon Tel. 0350408458 /0764377423