Medici


spitalul clinic de urgenta pentru copii "Grigore Alexandrescu"
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, cu sediul în Str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1 Bucureşti, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
1 post de medic primar confirmat în specialitatea medicină de urgenţă la Unitatea de Primiri Urgenţe;
1 post de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgenţă la Unitatea de Primiri Urgenţe.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, prevederilor din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infrcţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o Medic primar/specialist în specialitatea medicină de urgenţă:
o diplomă de licenţă
o diplomă de bacalaureat
o stagiu de rezidenţiat terminat
o certificat de primar
o certificat de specialist
o certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs
o asigurare de malpraxis
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Candidaţii vor depune dosarelor de participare la concurs, la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 07 septembrie 2023 – 20 septembrie 2023, ora 12,00, dată limită pentru depunerea dosarelor, după cum urmează:
Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 14,30;
Vineri intre orele 07,30 – 10,00.
○ Medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă:
o 13 octombrie 2023, ora 09:00, proba scrisă;
o 16 octombrie 2023, ora 09:00, probă clinică/practică.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţine următoarele documente:
a) formular de inscriere
b) copia de pe diploma de licență
c) certificatul de primar/specialist
d) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
j) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
l) curriculum vitae, model comun european.
m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.
Documentele prevăzute de la lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății.
În cazul, în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul, în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”din București str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, telefon : 021/316 93 66, interior 137 şi 116.
BIBLIOGRAFIE:
1. Sepulveda S, Sauvageon X. & colab. (sub red.) – Ghid practic de medicină de Urgenţă Prespitalicească, Ed. Libra, Buc., 1995
2. Schafller Arne, Jorg Braun (sub red.) – Ghid Clinic – Explorări, Diagnostic, Terapie, Urgenţe, Ed. Med., Buc., 1995
3. Aubert Fr., Guittard Ph.
– Esenţial Medical de Buzunar, Ed. Libra 2002 4. Beuran M. (sub red.)
– Colecţia Medicului Rezident :
– Ghidul Medicului de Gardă
– Ghid de Urgenţe Pediatrice
– Ghid de Urgenţe în Chirurgia Generală
– Ghid de Urgenţe în ORL, Oftalmologie, Chirurgie Cervico-Oro-Maxilo-Facială
– Ghid de Urgenţe în Ginecologie-Obstetrică
– Ghid de Urgenţe Medico-Judiciare
– Ghid de Urgenţe în Medicină Internă
– Ghid de Urgenţe în Psihiatrie
– Ghid de Manevre Medicale şi Colaborarea Medic – Asistentă
5. Gherasim L. (sub red) – Medicina Internă , vol.I, 2001, Ed. Medicală, vol.II, 1996, vol III, 1998, vol. IV, 2002
6. Proca E. (sub red.) – Tratat de Patologie Chirurgicală, vol.I-IV, Ed.Med., Buc.
7. Griffith – Consult medical în 5 minute
8. Braunwald F. – Cardiologie, 2000
9. Angelescu N. – Propedeutica Medico-Chirurgicală
10. Voicu V. – Toxicologie, 1999
11. Ursea N. – Urgenţe Medicale
12. Voiculescu M. – Boli Infecţioase
13. Biza A. şi colab. – Urgenţe Majore în Pediatrie , ed. II,2002 1
14. Ciofu E., Ciofu C. – Esenţial în Pediatrie, 1998
15, Harrison – Principii de Medicină Internă
16. Ulmeanu C., Orăşeanu D. – Toxicologie pediatrică
17. Mănăstireanu Dan – Medicina de Urgenţă (Catastrofe şi Dezastre), vol. I,II,III,IV,V
18. Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians, 1998
19. Advanced Cardia Life Support. Course for Physicians, 1998
20. Pediatric Advanced Life Suport. Course for Physicians, 1998
21. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2002
22. Civetta M., Tylor Robert, Kirby Robert – Critical Care, 1997
23. Kirby, Gravenstein – Clinical Anesthesia Practice
24. Resuscitatione – 2000, 2001
25. Mengert T., Eisenberg M.S., Copass M.K.- Emergency Medical Therapy, 1996
26. Roberts J.R., Hedges J.R. – Clinical Procedures in Emergency Medicine, 7th ed.
27. Tintinalli J.F., Ruiz F., Krome R. – Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide
28. Rosen & Barkin – Principles of Emergency Medicine
29. Schwartz R. – Emergency Medicine
30 Shoemaker – Principles of Anesthesia and Intensive Care
31. Adams – Principals of Neurology
32. Pearls – Pediatric Emergency Medicine
33. Tintinalli J., Kelen G., Stapezynski St. – Emergency A Comprehensive Study Guide, 5th ed., 2000
34. Rosen, Barkin, Ling, Markovchik, Marx, Newton – Emergency Medicine , Concepts and Medical Practice, Ed. Mosby, 4th ed.
35. Mattox, Feliciano, Moore – Trauma, Ed. Mc. Graw, 4th ed.
36. Goldfrank’s Toxicologie Emergencies – Ed. Mc. Graw, 7th ed.
37. Acalovschi Iurie – Anestezie Clinică, Ed. Clusium, 2001
38. Morgen G. E. – Clinical Anesthesiology, 2-nd Edition
39. Marino P.L. – The Intensive Care, Unite Book, 2-nd Edition
40. Miller R. – Anesthesia , Ed. Churchill
41. Angelescu N.(sub red.) – Tratat de Patologie Chirurgicală, vol. I,II, Ed Medicală, 2001
42. Schwartz S. – Principles of Surgery, 1999
43. Grigorescu M., Pascu O. – Tratatat de Gastroenterologie Clinică, vol.I-II, Ed. Tehnică,1996,
44. Popa C. – Neurologie, Ed. Medicală, 1997
45. Coculescu M. – Endocrinologia Clinică 46. Ionescu G. – Psihiatrie Clinică, 1998
47. Ancăr V. – Obstetrică, Ed. Naţional
48. Nanu -Crişan – Obstetrică-Ginecologie
49. Chiotan M. – Boli Infecţioase, Ed. Naţional, 1998
50. Ciocâlteu A. – Nefrologie Clinică, Ed. All, 2000
51. Mut -Popescu Delia – Hematologie, Ed. Medicală, 1998
52. Ciofu E. – Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, 2001
53. The Merck Manual – Ed. Merck & comp.,2000
54. Braunwald F. – Heart Disease, 7th Ed.
55. Achalovschi I. – Manopere şi Tehnici în Terapia Intensivă, 1987
56. Calogherea C. – Chirurgia de Urgenţă, Ed. Artab, Tm.,1993
57. Prişcu Al. – Urgenţe Chirurgicale
58. Cardan, Cristea ,Chioreanu – Medicina Intensivă, vol. I-III,
59. Ionescu-Puişor C. – Urgenţa Medicală în Accidentele Grave, 1995
60. Cristea I., Ciobanu M. – Noul Ghid de Anestezie-terapie Intensivă, 1992
61. Rotaru L. şi colab. – Principii Practice şi Tehnici de Bază în Medicina de Urgenţă,2002