Medici


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, București
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, cu sediul în Str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1 Bucureşti, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1 post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la Unitatea de Primiri Urgenţe;
1 post de medic rezident anul V, ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea pediatrie la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, prevederilor din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infrcţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

o Medic specialist în specialitatea pediatrie:
o diplomă de licenţă
o diplomă de bacalaureat
o stagiu de rezidenţiat terminat
o certificat de specialist
o certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs
o asigurare de malpraxis

o Medic rezident anul V în specialitatea pediatrie:
o diplomă de licenţă
o diplomă de bacalaureat
o promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire a anului de formare
o vechime ca medic rezident de minim 4 ani în specialitatea postului
o certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs
o asigurare de malpraxis

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Candidaţii vor depune dosarelor de participare la concurs, la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 07 septembrie 2023 – 20 septembrie 2023, ora 12,00, dată limită pentru depunerea dosarelor, după cum urmează:
Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 14,30;
Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

○ Medic specialist şi medic rezident anul V în specialitatea pediatrie:

o 11 octombrie 2023, ora 09:00, proba scrisă;
o 16 octombrie 2023, ora 14:00, probă clinică.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţine următoarele documente:

a) formular de inscriere
b) copia de pe diploma de licență
c) certificatul de specialist
d) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
j) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
l) curriculum vitae, model comun european.
m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.
Documentele prevăzute de la lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății.
În cazul, în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul, în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”din București str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, telefon : 021/316 93 66, interior 137 şi 116.

TEMATICA:
1. Creşterea şi dezvoltarea. Factorii endogeni şi exogeni care o modelează. Particularităţi morfologice şi fiziologice ale diferitelor perioade ale copilăriei. Criterii de evaluare a creşterii şi dezvoltării.
2. Nutriţie şi alimentaţie pediatrică. Elemente de nutriţie pediatrică, alimentaţia sugarului şi a copilului sănătos.
3. Patologie prenatală: noţiuni de genetică. Anomalii cromozomiale (anomalii numerice, deletii, translocaţii). Mutaţii genetice, ereditatea mendeleana.
4. Embriopatii, fetopatii.
5. Nou-nascutul la termen; incidentele fizologice ale perioadei perinatale; alimentaţia şi îngrijirea nou-nascutului normal.
6. Prematuritatea, dismaturitatea.
7. Patologia neonatala; detresa neurologica; icterele nou-nascutului; encefalopatia hipoxic-ischemica perinatala; hemoragiile intracraniene , infectiile nou-nascutului; convulsiile neonatale.
8. Malnutriţia protein-calorică şi malnutriţia proteică. Recuperarea nutriţionala a malnutriţiei.
9. Rahitismul carential comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.
10. Vărsăturile; hematemeza; sȃngerarea rectală.
11. Durerile abdominale recurente.
12. Boala diareica acuta simplă.
13. Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitica şi acido-bazică; rehidratarea orala si parentala. Principiile nutritiei parentale.
14. Enteria necrozantă.
15. Sindroame de malabsorţie.
16. Boala celiaca.
17. Boli inflamatorii cronice ale colonului.
18. Insuficienţa pancreatica exocrina. Fibroza chistică.
19. Parazitoze intestinale.
20. Ulcerul gastro-duodenal la copil.
21. Stenoza hipertrofică de pilor.
22. Peritonitele acute primitive şi secundare.
23. IACRS; rinofaringită acută; adenoiditele acute şi cronice; angine acute; sinuzite; otită medie acută; otomastoidita acută şi cronică; laringitele acute; traheobronsite acute.
24. Pneumonii acute şi cronice la copil.
25. Pleurezii.
26. Astmul bronşic, bronşiolitele acute, weezing recurent.
27. Insuficienţă acută şi cronică la copil.
28. Boli congenitale de cord; clasificarea şi terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale de cord necianogene boli congenitale de cord cianogene.
29. Malformaţii obstructive şi anomalii valvulare.
30. Boli cardiovasculare dobȃdite: endocardite bacteriene, miocardite acute, pericardite, cardiomiopatii.
31. Tulburari de ritm şi de conducere.
32. HTA la copil.
33. Insuficienţa cardiacă a sugarului şi copilului.
34. Şocul în pediatrie.
35. Reumatismul articular acut.
36. Colagenoze: Arterita cronica juvenila, lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita juvenilă, vasculitele imune, boala Kawasaki.
37. Infecţiile tractului urinar.
38. Glomerulonefrita acuta postinfecţioasă.
39. Sindroamele nefrotice la copil.
40. Insuficienţă renală acută şi cronică.
41. Icterele sugarului şi copilului.
42. Hepatitele cronice şi cirozele hepatice.
43. Insuficienţă hepatică acută.
44. Sindroamele anemice: anemia hipocromă hiposideremică , anemiile hemolitice congenitale şi dobȃndite, corpusculare şi extra corpusculare, anemiile hipoplazice şi aplazice, anemiile prin deturnare, anemiile prin deperditie.
45. Patologia hemostazei: trombocitopenii, trombocitopatii, coagulopatii, CDI, fibrinoliza acută.
46. Leucemiile acute şi cronice ale copilului.
47. Limfoame maligne.
48. Tumori solide la copil: nefroblastomul, neuroblastomul, histiocitoza X.
49. Meningitele acute.
50. Encefalite acute.
51. Convulsiile accidentale şi epilepsia copilului.
52. Stările comatoase.
53. Paraliziile cerebrale infantile; retardul mintal.
54. Sindromul hipoton la copil.
55. Sindromul de hipertensiune intracraniană şi edemul cerebral acut.
56. Sindroamele de imunodeficienţă congenitală.
57. SIDA la copil.
58. Diabetul zaharat.
59. Obezitatea la copil.
60. Boli congenitale de metabolism (anomalii ale metabolismului hidrocarbonatelor, lipidelor, proteinelor).
61. Stopul cardio-respirator şi reanimarea cardiorespiratorie.
62. Intoxicţtiile acccidentale cu alcool etilic şi metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci otravitoare, plumb şi derivaţii, substanţe methemoglobinizante, substanţe corozive, organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substanţe deprimante ale SNC, digitala, antagonisti ai vitaminei K.
63. Rujeola.
64. Rubeola.
65. Varicela.
66. Tusea convulsivă.
67. Mononucleoza infecţioasă.
68. Parotidita infecţioasă.
69. Infecţia cu herpes virus, infecţia cu virusul citomegalic.
70. Difteria.
71. Scarlatina.
72. Dizenteria.
73. Salmonelozele.
74. Poliomielita.
75. Hepatitele acute virale.
76. Tetanosul.
77. Toxinfecţiile alimentare.
78. Tuberculoza copilului.
79. Luxaţia congenitală de şold.
BIBLIOGRAFIE:
1. E.P. Ciofu – Tratat de Pediatrie, ed. I, Ed. Med., Bucureşti 2001;
2. E.P. Ciofu – Esenţialul în pediatrie, Ed. Amaltea, Bucureşti 2002;
3. T. Zamfir, I Bȃsca, M Jianu – Chirurgie, ortopedie şi urologie pediatrică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1995.