Medic stomatolog


Serviciul de Protecţie şi Pază
Anuntul a expirat


În conformitate cu Ordinul nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, Serviciul de Protecţie şi Pază scoate la concurs un post de medic stomatolog – specialitatea stomatologie generală, cu normă întreagă, în cadrul structurii de profil a instituției, cu sediul în Bucureşti.

Condiţii generale si condiții specifice de participare:

Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile genearele stabilite de Ordinul nr. 166/2023:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Candidatul trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice stabilite prin fișa postului:

 • să aibă vârsta de maxim 45 de ani;
 • să fie absolvent al unei facultăți de medicină dentară;
 • să aibă drept de liberă practică în specialitatea stomatologie;
 • experiență de minim 3 ani în specialitatea stomatologie;

Dosarul de înscriere va cuprinde, obligatoriu, următoarele acte:

 • a) cerere de înscriere a candidatului în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • f) certificat de cazier judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi j) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru ocuparea postului de medic stomatolog – specialitatea stomatologie generală, concursul va consta în următoarele probe:

 • selecţia dosarelor pentru înscriere şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare;
 • proba scrisă;
 • proba practică.

Candidaţii vor parcurge și etapele eliminatorii specifice cadrelor militare.

Calendarul desfășurării concursului:

 • depunerea dosarului de concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului;
 • selecția dosarelor de concurs, analiza și evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentară de departajare – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentară de departajare – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție și analiză;
 • depunerea contestațiilor privind dosarele respinse – în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor;
 • soluționarea contestațiilor privind dosarele respinse – în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii acestora;
 • proba scrisă si proba practică – se organizează în maxim 90 de zile de la publicarea anunțului, la o data care va fi comunicată și afișată pe site-ul instituției și la sediul acesteia.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, în intervalul orar 09.00-17.00,  la sediul instituţiei din Bld. Geniului, nr. 42B, sector 6, Bucureşti.

Relații suplimentare privind organizarea concursului și etapele eliminatorii specifice cadrelor militare,  se pot obține de la numărul de telefon 0751130189.

Documente atașate

TEMATICA si BIBLIOGRAFIA_STOMA

anunt medic stomatolog