Medic specialist – specialitatea radiologie imagistică medicală (2 posturi)


Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București
Expiră in 2 zile, 13 ore


Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.166/2023, următoarele posturi vacante:

 • 2 posturi vacante cu normă întreagă de medici specialiști, specialitatea radiologie imagistică medicală, având competență în tomografie computerizată, rezonanță magnetică și ecografie generală, în cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală;

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de

Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Concursul va avea loc Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București  începând cu data de 04.04.2023, ora 1200 şi va consta în următoarele etape:

 1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
 2. proba scrisă (proba B);
 3. proba clinică (proba C).

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

 • 15.03.2023 0ra 09ºº – 04.04.2023, ora 12ºº -Perioada de înscriere a candidaților;
 • 04.04.2023, ora 12ºº – Selecția dosarelor de înscriere;
 • 05.04.2023, ora 09ºº – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
 • 05.04.2023, ora 09ºº- ora 14ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 06.04.2023, ora 12ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 07.04.2022, ora 08ºº – Desfășurarea probei scrise;
 • 07.04.2023, ora 15ºº- Afișarea rezultatelor probei scrise;
 • 10.04.2023, ora 8ºº- ora 12ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise;
 • 10.04.2023, ora 15ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă;
 • 11.04.2023, ora 09ºº – Susținerea  probei clinice;
 • 11.04.2023, ora 15ºº – Afișarea rezultatelor probei clinice;
 • 12.04.2023, ora 9ºº- ora 14ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei clinice;
 • 13.04.2023, ora 10ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba clinică si afișarea rezultatelor finale ale concursului;

Dosarele se vor depune la Biroul  R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 04.04.2023, ora 1200.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 04.04.2023, ora 1200 .

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau

”respins”, prin afișarea la sediul spitalului și pe pagina de internet, în termen de maximun o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se afișează la sediul spitalului precum și pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs și locul de înscriere:

 • Locul de înscriere: Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București,   Şos. Berceni, Nr. 10-12, Sector 4, Bucureşti;
 • Conținutul dosarului de înscriere:
  • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 atașată;
  • copie după diploma de licenţă şi certificatul de specialist;
  • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau    e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  • curriculum vitae, model comun european.

Formularul de înscriere, tematica precum și fișa postului sunt atașate la prezentul anunț, se pot ridica și de la Birou R.U.N.O.S. al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului  http://www.innbn-bucuresti.ro – secțiunea Noutați.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.334.30.04.

Documente atașate

FISA POSTULUI MEDIC RADIOLOGIE pdf

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MEDIC RADIOLOGIE

1ANUNT-CONCURS-