medic specialist, specialitatea pneumologie pediatrică


INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA
Anuntul a expirat


Anunt


Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant contractual, pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi :
• 1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea pneumologie pediatrică la Secţia pneumologie pediatrică IX – Compartiment recuperare medicala respiratorie, post vacant;
Anunțul de concurs îndeplinește condițiile de publicare (atribuții post unic) conform Art. IV din Ordonanță de urgență 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
A. Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Ordinul MS nr.166/2023:
1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art.8 alin (2) din OMS nr.166/2023:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut pe site;
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) ;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european, însoțit de scrisoare de recomandare de la un loc de muncă anterior (după caz);
i) copie chitanță taxă înscriere concurs (150 lei).
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) și j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“.
Documentul prevăzut la lit.f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.

Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntare cu originalul a documentelor de către secretarul comisiei, prin aplicarea ștampilei conform cu originalul pe documentele depuse în copie.
Documentele vor fi prezentate în ordinea mai sus menționată.
3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Registratura Institutului sau secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului R.U.N.O.S., persoana de contact Ec. Mușat Rely-Nicoleta, tel. nr. 021/335.69.10 int. 2553/2543. Informaţii suplimentare pe site-ul institutului www.marius-nasta.ro .
4) Modalitatea şi termenul pentru depunerea documentelor .
Candidaţii depun dosarul pentru înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, până la ora 13.00 a ultimei zi de înscriere, la secretariatul comisiei de recrutare și selectie:
Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”
Serviciul R.U.N.O.S-Pavilionul V
Șos. Viilor nr. 90 Sector 5 București
Concursul se organizează în maxim 90 de zile de la publicarea anunțului.

5) Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
a) medic specialist, specialitatea pneumologie pediatrică :
• Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină ;
• Certificat/adeverință de confirmare în gradul profesional al postului și în specialitatea postului;
• Stagiul de rezidențiat terminat;
• Certificat de membru al Colegiului Medicilor, cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.
6) Concursul constă în urmatoarele etape:
a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
b) proba scrisă (proba B);
c) probă clinică sau practică (proba C);

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică/practică, după caz.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut si anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs la proba suplimentară de departajare (proba D), anexa nr. 3 la ordin.
Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
Anterior probelor de concurs se va organiza evaluarea psihologică a candidaților care sunt admisi la evaluarea dosarelor depuse. Evaluarea va avea loc înaintea începerii probei scrise.
7) Calendarul de desfăşurare a concursului :
Etapa Data calendaristică / interval
Afişare anunţ concurs pe site-ul www.marius-nasta.ro, portalul posturi.gov.ro şi la avizierul de la sediul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”. 08.09.2023
Perioada depunere dosare candidaţi la sediul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”. 11.09.2023–22.09.2023 ora 13.00
Selectia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare 27.09.2023
Afișare anunț evaluare dosare depuse de candidați 27.09.2023
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 28.09.2023
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 29.09.2023
Perioadă derulare probă scrisă 06.10.2023
Afisare rezultate probă scrisă 06.10.2023
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.10.2023
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor probei scrise 10.10.2023
Perioadă derulare probă clinică sau practică 11.10.2023
Afisare rezultate probă proba clinică sau practică 11.10.2023
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei clinice sau practice 12.10.2023
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor probei clinice sau practice 13.10.2023
Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023
8) Tematica de concurs este cea stabilită pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri Naționale .
9) Concursul va avea loc la sediul central din Şos. Viilor nr. 90, Sector 5, Municipiul Bucuresti, începând cu ora 09.00, proba scrisă în data de 06.10.2023 și proba clinică sau practică în data de 11.10.2023.
10) Organizarea concursului, respectiv condiţiile de participare şi de desfăşurare vor respecta prevedrile Ordinului 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi .