Medic specialist  – specialitatea oncologie


Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, județul Constanța
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante medic specialist  – specialitatea oncologie  – cabinet oncologie generală în cadrul Secției Clinică Medicină Internă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • Studii : superioare de medicină, certificat de medic specialist- specialitatea oncologie generală
  • Vechime in specialitatea studiilor: fara conditii de vechime

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 21 martie 2023: termenullimită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 martie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
  • 05 aprilie 2023, ora 10.00: proba clinică.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacisti si, respectiv, adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
j) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

l Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, județul Constanța, telefon 0241/485.358.

Document atașat