MEDIC SPECIALIST – SPECIALITATEA MEDICINA DE LABORATOR


SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA
Expiră in 2023-10-02


Anunt


ANUNȚ DE CONCURS
Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara
scoate la CONCURS

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, următoarele posturi:
– 1 post MEDIC SPECIALIST – specialitatea medicina de laborator, în cadrul Laboratorului de Microbiologie medicala, normă întreagă – 7 ore/zi, perioadă nedeterminată;
Condiții generale de înscriere:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru postul vacant de medic specialist în specialitatea medicina de laborator:

– Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină
– Examen de medic specialist
– Stagiu de rezidențiat terminat

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR CE VOR FI ORGANIZATE LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, Str. Victoriei nr. 14, județul Hunedoara Până la data de 02.10.2023 până la ora 15:00
3. Selecţia dosarelor de înscriere (proba A) și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) 04.10.2023, ora 09:00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 15:00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, până la ora 15:00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 15:00
7. Proba scrisă (proba B) 09.10.2023, ora 09:00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 15:00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, până la ora 15:00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 15:00
11. Proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs ( proba C) 12.10.2023, ora 09:00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei clinice/practice 12.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei clinice/practice 13.10.2023, până la ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 15.00
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs (locul de depunere al dosarelor de concurs) se fac la sediul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara din Municipiul Hunedoara, Str. Victoriei nr.14, județul Hunedoara, la Biroul Șef Serviciu RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț, iar concursul sau examenul se organizează în maxim 90 de zile de la publicarea anunțului. Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, tel. 0254 713 820, int. 210.