MEDIC SPECIALIST – SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE


CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ TULCEA
Anuntul a expirat


Anunt


CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ TULCEA
STR.ALUNISULUI NR.15 ; TEL/ FAX 0240514422; E-MAIL ctstulcea 1@gmail.com
NR.326/11.09.2023
ANUNŢ,
Având în vedere prevederile Ordinul Ministerului Sanatatii nr.166/26.01.2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respectiv a functiei de farmacist – sef in unitatile sanitare publice cu paturi.
Centrul de Transfuzie Sanguina Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, cu durata timpului de lucru de 7 ore/zi, 35 ore pe saptămână, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie – MEDIC SPECIALIST – MEDICINA DE FAMILIE .
Condiții generale de participare la concurs:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiții specifice pentru postul de medic specialist, specialitatea medicină de familie :
Învățământ superior de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul medicină, specializarea medicină;
Examen de confirmare în gradul de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie
Dosarul de concurs:
În vederea înscrierii la concurs candidații vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.
l) copia carnetului de muncă, sau, duăa caz, adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie/specialitatea studiilor;
Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) și j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la alin. lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Documentul prevăzut la alin. lit. g) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a unității organizatoare, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit.b), c), i) ,j), în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucratoare de la data afișării anunțului, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 07.06.2023, ora 14.00, la Centrul de Transfuzie Sanguina Tulcea, la locația din Tulcea, strada Alunisului nr.15.
Publicarea anunțului de concurs se va face în data de 11.09.2023.
Perioada de înscriere la concurs este de 10 zile lucratoare de la data afișării anunțului, respectiv 11.09.2023 – 22.09.2023 intre orele 08:00- 14.00.
A)Selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor 02.10.2023 ora 14:00
Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 03.10.2023 pana la ora 14,00.
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor 04.10.2023 ora 14:00
B)Proba scrisă se va susține în data de 09.10.2023 ora 11:00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 10.10.2023 ora 14:00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul la proba scrisă 11.10.2023 pana la ora 14:00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pentru proba scrisă 12.10.2023 ora 14:00
C)Proba practică se va susține în data de 16.10.2023 ora 11:00
Afișarea rezultatelor la proba practică se va face în data de 17.10.2023 ora 14:00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice se va face în data de 18.10.2023 pana la ora 14:00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor pentru proba practică se va face în data de 19.10.2023 ora 14:00
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 20.10.2023 ora 14:00
Concursul /examenul pentru ocuparea posturilor vacante se va desfașura la locația din strada Alunisului nr.15 loc.Tulcea, Jud.Tulcea .
a)Selecția dosarelor pentru inscriere ( proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și stiințifice pentru proba suplimentară de departajare ( proba D), prevazută in anexa nr.3 la Ordinul M.S. 166/2023.
b) Proba scrisă ( proba B);
c) Proba practică ( proba C).
Se pot prezenta la urmatoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.
Pentru stabilirea clasificării finale a candidaților, în cazul candidaților cu punctaje egale,după desfășurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar daca egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi departajați pe baza punctajului obținut la proba suplimentară de departajare ( proba D), prevazută în anexa nr.3 la Ordinul M.S.166/2023, anunțat odată cu selecția dosarelor de concurs.
Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
Date de contact :
Centrul de Transfuzie Sanguina Tulcea – sediu social strada Alunisului, nr.15, loc. Tulcea,Jud.Tulcea, adresa de e-mail : ctstulcea1@gmail.com , telefon 0240514422.

DIRECTOR,
EC.ONOFREI GEORGETA

posturi.gov.ro