medic specialist specialitatea boli infectioase


Spital Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov
Expiră azi


Anunt


Nr. 20918 / 08.09.2023

Anunț concurs posturi contractuale perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov organizează, în conformitate cu Ordin 166 / 2023, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul unității:
1 post medic specialist, specialitatea boli infectioase (studii superioare) – 1 normă – CPIAAM
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53 / 2003- Codul Muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei ;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocuparii unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,
precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date
Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• diplomă de licență în medicină;
• gradul de specialist în specialitatea boli infectioase;
• vechime : stagiul de rezidențiat finalizat ;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 27 septembrie 2023, ora 14.00: data limită depunere dosare la Serviciu RUONS ;
o 06 octombrie 2023, ora 9:00: proba scrisă;
o 11 octombrie 2023, ora 9:00: proba clinică / practică;
Conform art.8 din Ordin nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef înî unităţile sanitare publice cu paturi, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului publicat pe site-ul unității ;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis
infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Documentul prevăzut la lit.f), poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei clinice sau practice.
Copiile de pe actele prevăzute la lit.b), c), i) si j), precum si copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia, tematica și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Braşov, str. Nicopole nr.45 tel.0268-415130 int.160; www.spitalcopiibrasov.ro
Bibliografie:
1. M. Chiotan -Boli Infecţioase, Ed. Naţional 1999
2. Ileana Rebedea -Boli Infecţioase, Ed. Medicală, Buc. 2000
3. Mircea Angelescu -Terapia cu antibiotice, Ed. Medicală, Buc. 1998
4. M. Voiculescu -Boli Infecţioase, Ed. Medicală, Buc., vol.1 – 1998, vol. 2 – 1990
5. L. Gherasim -Medicină Internă, Ed. Medicală, Buc., vol.1 – 1995, vol. 3 – 1999

Tematica:

I. PROBA SCRISA

1.Procesul infectios: interrelatia microb-organism gazda, etapele infectiei, tipurile de infectie.
2. Apararea antiinfectioasa nespecifica: bariere anatomice, fagocitoza, mecanisme extracelulare,inflamatie.
3. Imunitatea in infectii. Imunodepresiile.
4. Imunizarile in infectii.
5. Diagnosticul infectiilor prin criteriile: epidemiologic, de laborator nespecific, microbiologic, serologic.
6. Tratamentul infectiilor: nespecific, imunologic, simptomatic, patogenic.
7. Sindroamele parainfectioase majore: febra, detresa respiratorie acuta a adultului, socul
infectios, insuficienta organica sistemica multipla (MSOF).
8. Antibiotice si chimioterapice: clasificarea si descrierea principalelor antibiotice si
chimioterapice; mecanisme de actiune ale substantelor antimicrobiene; farmacocinetica
antibioticelor si chimioterapicelor; rezistenta microbiana la antibiotice.
9. Antibioticoterapia: reguli de baza in terapia cu antibiotice; metode de control clinic si de laborator in conducerea terapiei antiinfectioase; asocieri de antibiotice; cauze de insucces in terapia antimicrobiana.
10. Probleme speciale in antibioticoterapie: indicatiile antibioticelor si chimioterapicelor la gravide; particularitati ale antibioticoterapiei la sugari si copii; antibioticoterapia in
insuficienta renala.
11. Profilaxia cu antibiotice si chimioterapice.
12. Reactii adverse la antibiotice si chimoterapice.
13. Scarlatina si alte infectii streptococice.
14. Infectia stafilococica.
15. Rujeola.
16. Rubeola.
17. Varicela si herpesul zoster.
18. Infectiile cu virusuri herpetice.
19. Gripa si alte viroze respiratorii.
20. Infectia urliana.
21. Mononucleoza infectioasa.
22. Difteria.
23. Infectia meningococica.
24. Tusea convulsiva.
25. Pneumonii infectioase. Supuratii pulmonare. Pleurezii.
26. Angine si stomatite acute.
27. Laringita acuta (crupul), epiglotita si traheobronsita acuta.
28. Meningite acute, subacute si cronice, bacteriene, virale sau cu alte etiologii.
29. Encefalite acute (infectioase, postinfectioase si postvaccinale). Rabia.
30. Poliomielita si alte neuroviroze paralitice.
31. Infectii cu enterovirusuri.
32. Febra tifoida si paratifoida.
33. Dizenteria bacteriana si dizenteria amebiana.
34. Toxiinfectii alimentare.
35. Botulismul.
36. Hepatite acute virale.
37. Holera.
38. Boala diareica acuta infectioasa.
39. Trichineloza.
40. Antrax.
41. Tetanos.
42. Bruceloza.
43. Infectii cu anaerobi.
44. Leptospiroze. Boala Lyme. Febra recurenta.
45. Malaria.
46. Rickettsioze (tifosul exantematic, febra butonoasa, febra Q).
47. Septicemia (etiopatogenie, clinica, tratament).
48. Infectii urinare (etiopatogenie, clinica, tratament, profilaxie).
49. Infectii nozocomiale (etiologie, clinica, profilaxie).
50. Infectii biliare (etiologie, clinica, tratament). Diagnosticul diferential al icterelor.
51. Infectia cu virusul imunodeficientei umane (HIV).
52. Infectiile la imunodeprimati. Criptococcoza. Pneumocistoza. Candidozele. Criptosporidioza.

NOTA: Toate subiectele incepand de la punctul 13 vor fi tratate in intregime (etiologie, epidemiologie, patogenie, clinica, diagnostic, tratament, profilaxie).

II. PROBA CLINICA
Cazuri din bolile de la proba scrisa. sau

III. PROBA PRACTICA (de laborator)
1. Examinarea LCR. Efectuare de reactie Pandy, numaratoare celule, col Gram si Giemsa.
2. Hemocultura. Examen macroscopic, microscopic si cultural. Interpretare
3. Urocultura. Tehnici si interpretare.
4. Examinarea exsudatului faringian. Recoltare, insamantare, pe placi geloza-sange.
Interpretare.
5. Examinarea puroiului. Recoltare. Frotiu colorat cu Gram, microscopic.
6. Antibiograma. Tehnici. Interpretarea unei placi cu metoda difuzimetrica.
7. Examenele serologice. Principii, tehnici, interpretare.
8. Testele de laborator de explorare hepatica. Interpretarea unui buletin.
9. Criteriul hematologic de diagnostic al infectiilor. Hemoleucograma si alte teste. Interpretare.
10. Examen de urina: efectuare. Glicozurie, urobilinogen, pigmenți biliari.
11. Intradermoreacțiile in diagnosticarea infecțiilor. Tehnici. Interpretare.
12. Examinarea radiologică a plămanului (interpretare de filme).