Medic specialist, recuperare, medicina fizica si balneologie


SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ CONCURS

În baza prevederilor Ordinului nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publica, precum și a funcțiilor de șef de secție sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica respectiv a functiei de farmacist sef in unitatile sanitare publice cu paturi si a O.U.G. nr.34/15.05.2023, art.IV alin2 lit.a) (posturi unice);
-Spitalul de Boli Pulmonare Breaza cu sediul în Breaza, Str.Miron Caproiu, nr.42-46 organizează concurs pentru ocuparea postului unic contractual vacant, pe perioada nedeterminată,cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 7 ore pe zi:
Nr.
crt. Funcția Specialitate post Felul postului Nr.posturi Secția/compartiment
1. MEDIC SPECIALIST RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE VACANT 1 MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, în care se menționează postul pentru care candidează, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
b) Copia xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici;
c) Copie a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor cu viza pe anul în curs;
d) Certificatul profesional curent eliberat de colegiul medicilor;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicata una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin (1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la Ordin;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) certificatul de integritate comportamentala din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum și orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) adeverință medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
j) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
l) curriculum vitae, model comun european;
m) acte ce dovedesc vechimea in specialitate si in munca (adeverinta, revisal)
Documentele prevăzute la lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverința care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății..
Copiile de pe actele prevăzute la lit.b),c),d),e),f),i) și j), se prezinta însoțite de documentele originale, care se certifica cu mențiunea “conform cu originalul”de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit.g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit g) anterior datei de susținere a probei scrise și / sau probei practice.
Condiții generale și specifice de ocupare a postului:
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr.53/2003–Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cerintele specifice prevazute la art.542 alin.(1) si (2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
a) are cetățenia romana sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
c) are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășură activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s-a luat măsură de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h)din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Concursul pentru ocuparea postului vacant menționat consta în următoarele etape:
a)selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
b) proba scrisa;
c) proba clinica sau practica,in functie de specificul postului.
Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa precedenta.

CALENDAR DE DESFĂȘURARE CONCURS:
– depunere dosare de concurs – În termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 08.09.2023, pana la data de 21.09.2023 inclusiv, ora 15:00.
o selecție dosare de concurs analiza și evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentara de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr.3 la ordin – în termen de 2 (doua) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
o afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentara de departajare (proba D), în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție și analiza;
o depunere contestații privind dosare respinse în termen de o zi lucrătoare de la data afișării;
o soluționare contestații privind privind dosare respinse, în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora;
o proba scrisa și proba clinica/practica se organizează în maxim 90 de zile de la publicarea anunțului, la o data care vă fi comunicata și afișată pe site-ul instituției și la sediul acesteia.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la Compartimentul R.U.N.O.S. al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția publicației, respectiv pana la data de 21.09.2023, ora 15:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa intre 31 și 90 de zile de la publicare.
Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul R.U.N.O.S. al Spitalului de Boli Pulmonare, str.Miron Caproiu, nr.42-46, localitatea Breaza, jud. Prahova, număr tel: 0244340419 – Int.19.

Manager Director Medical
ec.Colorian ILIE dr. RUSITA CLARA

COMP. R.U.N.O.S
ec. TUNSOIU SORIN